Ochrana súkromia v Poštovej banke

Poštová banka zabezpečuje vysoký štandard bezpečnosti informácií a údajov, ktoré má k dispozícii o dotknutých osobách.

Poštová banka v súlade so svojimi hodnotami a princípmi dbá na vysokú úroveň ochrany súkromia svojich klientov ako aj ďalších osôb s ktorými prichádza v súvislosti so svojou činnosťou do styku („dotknuté osoby“). Prijala a pravidelne reviduje opatrenia na zabezpečenie vysokého štandardu bezpečnosti informácií a údajov, ktoré má k dispozícii o dotknutých osobách.

Poštová banka pri svojej činnosti spracúva osobné údaje klientov a informácie chránené bankovým tajomstvom týkajúce ja svojich klientov („citlivé dáta“). Vyššie uvedené informácie a údaje Poštová banka spracúva so súhlasom klienta ako aj bez jeho súhlasu, ak jej takáto povinnosť vyplýva priamo zo zákonov alebo medzinárodných zmlúv.

 

Bližšie informácie o spracúvaní citlivých dát s uvedením práv a povinností Poštovej banky, ako aj jej klientov sú uvedené vo Všeobecných obchodných podmienkach Poštovej banky a tomto dokumente.

Podmienky používania Internetových stránok Poštovej banky

Čl. I

Úvodné ustanovenia

1.1.     Poštová banka, a.s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 313 40 890, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vl. č. 501/B (ďalej len „Banka") je vlastníkom a prevádzkovateľom internetových stránok, najmä www.pabk.sk, www.postovabanka.sk a ďalších internetových stránok na doménach, ktorých vlastníkom je v systéme SK-NIC užívateľ POTO-0004 (ďalej spoločne len „Internetové stránky"). Pre vylúčenie pochybností sa pod pojmom Internetové stránky myslí akákoľvek z nich, jej časť, obsah na nej uvedený a/alebo služba ňou poskytovaná a pod. Pre vstup a/alebo používanie Internetových stránok platia nasledovné podmienky stanovené Bankou, s ktorými osoba vstupujúca a/alebo používajúca Internetové stránky (ďalej len „Používateľ") dáva vstupom svoj súhlas a zároveň sa ich zaväzuje dodržiavať.

 

Čl. II

Rozsah informácií na Internetových stránkach

2.1.     Internetové stránky a ich obsah sú chránené v zmysle zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v neskoršom znení (Autorský zákon). Ich obsahom sú informácie súvisiace s Bankou, jej činnosťou a službami a/alebo produktmi Banky alebo členov skupiny Poštovej Banky, a.s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 313 40 890, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vl. č. 501/B.

 

Čl. III

Práva a povinnosti Používateľa

3.1.     Internetové stránky je Používateľ oprávnený využívať pre svoju osobnú potrebu bezplatne. V prípade využívania Internetových stránok odlišne s predchádzajúcou vetou je Používateľ povinný získať predchádzajúci písomný súhlas Banky. Akékoľvek používanie Internetových stránok je možné za predpokladu, že nedôjde k (i) zásahu do ich technickej alebo obsahovej časti bez písomného súhlasu Banky, (ii) k ich zmene alebo odstráneniu akýchkoľvek ich častí alebo (iii) zobrazeniu alebo odoslaniu informácie z Internetových stránok, ktoré by odporovalo právnym predpisom alebo dobrým mravom.

3.2.     Akýkoľvek neoprávnený zásah, používanie, kopírovanie alebo napodobovanie Internetových stránok, je v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade ak takýmto konaním vznikne Banke škoda, je povinný Používateľ Banke vzniknutú škodu nahradiť.

 

Čl. IV

Práva a povinnosti Banky

4.1.     Banka ako prevádzkovateľ a vlastník Internetových stránok má výlučné právo (i) vydávať a meniť tieto podmienky bez predchádzajúceho upozornenia, (ii) meniť ich obsah, (iii) vykonávať všetky majetkové práva k Internetovým stránkam, (iv) podmieniť prístup Používateľa na Internetové stránky poskytnutím niektorých osobných údajov a (v) odmietnuť alebo obmedziť prístup Používateľov na Internetové stránky aj bez uvedenia dôvodu.

4.2.     Banka nenesie zodpovednosť za (i) presnosť, správnosť a aktuálnosť informácií, ktoré preberá na Internetové stránky z iných zdrojov, (ii) inú formu komunikácie alebo software prevádzkovaný tretími stranami prostredníctvom Internetových stránok a (iii) akékoľvek škody (priame, nepriame alebo následné) alebo ušlý zisk spôsobené používaním alebo nemožnosťou použitia (a) Internetových stránok a/alebo (b) stránok tretích strán, na ktoré je umožnený prístup prostredníctvom Internetových stránok, či už z dôvodu poruchy, chyby, prerušenia alebo napadnutia škodlivý kódom alebo hackerským útokom.

4.3.     Banka zároveň nenesie zodpovednosť za technické poruchy ako výpadok servera, prevádzkové poruchy alebo výpadky telekomunikačných liniek alebo iné podobné skutočnosti, ktoré by mohli viesť k nedostupnosti Internetových stránok a/alebo k nemožnosti vykonať riadne platby.

4.4.     Banka nekontroluje internetové stránky tretích strán ani ich postupy ochrany súkromia a osobných údajov, ktoré sa môžu líšiť od postupov Banky.

 

Čl. V

Záverečné ustanovenia

5.1.     Tieto podmienky  sú platné a účinné dňom Uverejnenia.

Ochrana osobných údajov

Čl. I

Osobné údaje

1.1.     Osobnými údajmi podľa zákona 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (Zákon o ochrane osobných údajov) sú údaje týkajúce sa určenej alebo určiteľnej fyzickej osoby, pričom takou osobou je osoba, ktorú možno určiť priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora (rodné číslo) alebo na základe jednej či viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú, fyziologickú, psychickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu (biometrické údaje).

1.2.     Poštová banka za účelom ochrany osobných údajov klientov implementovala viaceré bezpečnostné opatrenia. Tieto opatrenia sú rovnako aplikované na procesy zberu informácií, ich ukladania, spracovania a likvidácie a zameriavajú sa na ochranu osobných údajov klientov pred ich poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými spôsobmi spracúvania.

1.3.     Právnym základom pre spracúvanie  informácií o totožnosti aj bez súhlasu a informovania klienta v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, rodné číslo, ak je pridelené, dátum narodenia, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti, elektronický podpis, ako ho má, a pri uzatváraní a vykonávaní obchodu prostredníctvom telefónu aj na biometrickú charakteristiku hlasu je Zákon č. 483/2001 o bankách v platnom znení.

1.4.     V prípade fyzickej osoby - podnikateľa má banka právo požadovať aj adresu miesta podnikania, predmet podnikania, označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je zapísaný, a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie, kontaktné telefónne číslo, faxové číslo a adresu elektronickej pošty, ak ich má. Zákon o bankách ďalej garantuje nárok na doklady a údaje preukazujúce a dokladujúce schopnosť klienta plniť si záväzky z obchodu, dokladujúce požadované zabezpečenie záväzkov z obchodu.

1.5.     Klienti Poštovej banky majú právo kedykoľvek požiadať  o zoznam osobných údajov, ktoré o nich Poštová banka eviduje. Klienti skupiny Poštovej banky majú právo požiadať o zmenu, doplnenie, alebo vymazanie svojich osobných údajov. Poštová banka využije všetky dostupné možnosti a prostriedky na to, aby chránila osobné údaje svojich klientov v čo najväčšej možnej miere.

 

Čl. II

Spracúvanie osobných údajov Poštovou bankou

2.1.     Osobné údaje klientov sú Poštovou bankou spracúvané za účelom (i) preukázania a kontroly totožnosti klienta, (ii) poskytnutie bankových služieb, (iii) získanie a zhodnotenie finančného zdravia a profilu klienta, (iv) posúdenie rizika a dodržania zásad obozretného podnikania, (v) marketingové účely skupiny Poštovej banky, (vi) ochranu záujmov skupiny Poštovej banky v súlade s príslušnými platnými právnymi predpismi najmä pri vymáhaní pohľadávok a pod., (vii) správne zúčtovanie platieb, (viii) boja proti praniu špinavých peňazí a financovania terorizmu, (ix) iné účely v súlade so Zákonom 483/2008 Z. z. , Zákona 297/2008 Z. z.

2.2.     V procese spracúvania osobných údajov klientov v skupine Poštovej banky nedochádza k cezhraničnému prenosu dát podľa Zákona 122/2013 Z. z.

2.3.     Spracúvanie osobných údajov v skupine Poštovej banky podlieha prísnym bezpečnostným pravidlám s cieľom maximálneho zabezpečenia ochrany spracúvaných OU počas ich spracúvania a prenosu. K zabezpečeniu elektronického prenosu OU je použitá technológia SSL, ktorá  šifruje prenášané dáta medzi koncovými bodmi. Použitie takéhoto zabezpečenia je indikované ikonou zámky v URL adresnom riadku prehliadača. Na overenie identity a bezpečnosti spojenia je použitý certifikát VeriSign.

2.4.     Zoznam (i) subjektov poverených sprostredkovaním v oblasti spracúvania Osobných údajov a údajov tvoriacich bankové tajomstvo Klientov a (ii) subjektov, ktorým sú sprístupňované, prípadne poskytované je uvedený v prílohe č.2 k VOP.

 

Čl. III

Ochrana osobných údajov a používanie internetových stránok Poštovej banky

3.1.     Používanie Internetových stránok skupiny Poštovej banky je vo väčšine prípadov možné bez poskytnutia osobných údajov Používateľa podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov (Zákon o ochrane osobných údajov). Prístup do niektorých častí Internetových stránok môže byť zo strany Banky podmienené poskytnutím osobných údajov. Toto poskytnutie podmieňuje prístup alebo správnu funkčnosť Internetových stránok a z tohto dôvodu je potrebné, aby Používateľ udelil Banke súhlas na spracúvanie ním poskytnutých osobných údajov.

3.2.     Používateľ vyhlasuje, že všetky informácie a osobné údaje, ktoré poskytuje Banke prostredníctvom Internetových stránok poskytuje dobrovoľne, poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a aktuálne. V prípade, ak Používateľ poskytne osobné údaje tretej osoby, dobrovoľne a čestne vyhlasuje, že disponuje písomným súhlasom na spracúvanie týchto osobných údajov pre Banku v rozsahu a za účelom v týchto podmienkach uvedených.

3.3.     Používateľ využívaním Internetových stránok a poskytnutím osobných údajov Banke dobrovoľne udeľuje súhlas so spracúvaním v rozsahu takto poskytnutých osobných údajov Používateľom; za účelom, ktorý vyplýva z účelu ich poskytnutia ako aj využívania Internetových stránok, a to najmä no nielen pre (i) vnútorné potreby Banky, (ii) ochranu práv a oprávnených záujmov Používateľa a Banky, (iii) informovanie o produktoch a službách skupiny Poštovej banky, a.s., (iv) pre priamy marketing skupiny Poštovej banky, a.s. a (v) výkon podnikateľskej činnosti skupiny Poštovej banky, a.s.; a to na dobu 10 rokov od poskytnutia predmetných osobných údajov Používateľom.

3.4.     Používateľ vyhlasuje, že sú mu známe jeho práva pri spracúvaní osobných údajov v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov. Používateľ je oprávnený svoj súhlas písomne odvolať na adresu sídla Banky. Vykonaním takéhoto úkonu Používateľ berie na vedomie, že Banka je oprávnená odmietnuť poskytovať Používateľovi služby, ak je pre takéto poskytovanie nevyhnutný jeho súhlas so spracúvaním osobných údajov. 

3.5.     Banka uverejňuje svojich zmluvných sprostredkovateľov ako aj členov skupiny Poštovej banky, a.s. v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov na svojej internetovej stránke www.postovabanka.sk. Banka sa zaväzuje vykonať adekvátne opatrenia, aby sa s osobnými údajmi žiadateľa zaobchádzalo podľa právnych predpisov platných v Slovenskej republike a príslušných miestnych predpisov o ich ochrane, a aby nedošlo k ich zneužitiu.

Používanie Cookies

Čl. I

Pravidlá pre Cookies v Poštovej banke

1.1.      Poštová banka je oprávnená o Používateľoch web stránok skupiny spracúvať, a to najmä zhromažďovať, údaje prostredníctvom nástrojov slúžiacich na automatizované zhromažďovanie údajov, najmä súborov cookies, protokolov a iných bežne používaných nástrojov na získavanie informácií prostredníctvom internetových stránok.

1.2.     Tieto zhromažďované údaje je možné z počítača vymazať a zhromažďovanie údajov deaktivovať alebo zrušiť. Pre zrušenie alebo deaktiváciu je možné sa obrátiť na spoločnosti Google alebo Network Advertising Initiative. Uvedené údaje sa opätovne zapíšu pri opätovnej návšteve Internetových stránok, pokiaľ nie sú v rámci webového prehliadača klienta zakázané.

1.3.     Banka je zároveň oprávnená o Používateľovi svojich Internetových stránok spracúvať, a to najmä zhromažďovať, údaje o pripojení a počítači, a to najmä IP adresu, typ a nastavenie prehliadača, operačný systém, ako aj iné parametre súvisiace s operačným systémom počítača Používateľa. Uvedené údaje sa využívajú na štatistické účely, na účely kontroly správneho fungovania Internetových stránok a v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov nie sú osobnými údajmi dotknutých osôb.

1.4.     Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je na slobodnej vôli každého Používateľa. Dovoľujeme si však upozorniť, že v prípade zakázania cookies vo webovom prehliadači môžu mať web stránky skupiny Poštovej banky obmedzenú funkčnosť.

 

Čl. II

Čo sú Cookies

2.1.     Cookies – sú malé dátové súbory ukladané webovými stránkami počas ich prehliadania do pamäte prehliadača vo Vašom zariadení. Štruktúra cookie sa skladá maximálne z 255 znakov a nie je teda väčšia ako 4 kB diskového priestoru.

2.2.     Zoznam Cookies používaných na webových stránkach skupiny Poštovej banky je uvedený v nasledovnom dokumente:

 Zoznam cookies vyžadovaných pre správne fungovanie stránok Poštovej banky.

 

Čl. III

Opt-out

3.1.     V prípade, ak si neželáte do svojho prehliadača zapisovať cookies, ktoré používame na štatistické resp. reklamné účely, máte možnosť zakázať ich zápis priamo vo svojom webovom prehliadači. Viac informácií nájdete na stránkach spoločností Google, Adobe, alebo na Network Advertising Initiative.

Ďakujeme Vám za Vašu prejavenú dôveru.

 


Používaním web stránok poštovej banky (www.postovabanka.skwww.pabk.sk) používateľ súhlasil a akceptoval vyššie uvedené pravidlá. Banka si vyhradzuje právo na zmenu alebo úpravu znenia v prípade, že si to vyžaduje zmena externého alebo interného legislatívneho prostredia. Všetky zmeny budú oznámené na web stránkach Poštovej banky. Akékoľvek ďalšie pokračovanie práce na našej Web stránke po zmene, alebo úprave týchto pravidiel sa chápe ako akceptácia ich aktualizovaného znenia.