Termínovaný vklad

Ideálny spôsob ako bezpečne zhodnotiť svoje peniaze. Využite Termínovaný vklad od Poštovej banky.

Výhody

 • možnosť ručiť svojím vkladom za bankovú záruku, návratnosť úveru alebo za zaplatenie colnej zábezpeky,
 • zasielanie výpisov majiteľovi na adresu uvedenú v zmluve po každom revolvovaní (predĺžení) vkladu alebo po ukončení vkladu,
 • zriadenie a vedenie bez poplatkov,
 • počas trvania vkladu možnosť požiadať o predĺženie doby jeho trvania,
 • pripisovanie úrokov k istine,
 • možnosť navyšovania istiny,
 • možnosť zriadenia v pobočkách a expozitúrach banky a na všetkých poštách v SR.

Detaily

Doba viazanosti vkladu

 • 1, 3, 6, 9, 12 a 24 mesiacov.
 • 14-dňové krátkodobé.
 • 7-dňové krátkodobé (možnosť zriadenia len v pobočkách a expozitúrach banky).

Druhy TV

 • bez možnosti výberu pred termínom (typ A),
 • bez možnosti výberu pred termínom s automatickým predlžovaním (typ AP).

Ak klient uzatvorí zmluvu o termínovanom vklade s automatickým predlžovaním, bude vklad automaticky predlžovaný v deň ukončenia doby viazanosti na obdobie uvedené v zmluve dovtedy, kým majiteľ účtu nepožiada banku o jeho zrušenie.

Podmienky zriadenia a vedenia TV

 • minimálna výška vkladu pre fyzické osoby je 331,94 €, pre právnické osoby 1 659,70 €,
 • výška vkladu pre krátkodobé TV (7 a 14-dňové) je od 1 659,70 € do 33 193,92 € vrátane pre fyzické i právnické osoby,
 • vklad je možné vložiť na účet v hotovosti, bezhotovostným prevodom z účtu vedeného v Poštovej banke alebo v inom peňažnom ústave,
 • úroky z účtu poukazuje banka majiteľovi v prospech účtu uvedeného v zmluve alebo môžu byť pripisované k istine,
 • u fyzických osôb je možné vyplatiť úroky a istinu v pobočkách a expozitúrach banky aj v hotovosti, na poštách prostredníctvom šekovej poukážky,
 • úroky z TV je možné bezhotovostne previesť na klientom určený účet, resp. vyplatiť v hotovosti iba pri ukončení vkladu,
 • v deň revolvovania je možné navýšenie vkladu na TV v hotovosti, resp. bezhotovostne v pobočkách a expozitúrach banky a na všetkých poštách; v pobočkách a expozitúrach banky je možné aj zníženie vkladu v hotovosti i bezhotovostne.

Kontakt pre korporátnych klientov

Vaša otázka po telefóne