Poštová banka a.s.
Internet banking

Obchodní financování

Obchodné financování umožňuje využití platebních a zajišťovacích nástrojů v obchodném styku

Dokumentární inkaso

 • nejčastěji využívaná forma bezzávazkového platebního nástroje
 • předání dokumentů kupujícímu probíhá až po splnění inkasních podmínek
 • banka realizuje vydání dokumentů kupujícímu oproti platbě, tj. až po zaplacení hodnoty dokumentárního inkasa
 • případnou jinou formu vydání dokumentů je nutné konzultovat se zaměstnanci banky

Dokumentární akreditiv

 • závazková forma platebního nástroje využívána k úhradě za zboží nebo službu v obchodním styku
 • neodvolatelný písemný závazek banky zaplatit prodávajícímu (dodavateli) peněžitou částku, v určitý čas, za předpokladu splnění akreditivních podmínek stanovených v akreditivní listině
 • z pohledu pozice klienta ve smluvním vztahu s obchodním partnerem banka poskytuje:

               odběratelský akreditiv  - otevřen Poštovou bankou, a.s. z příkazu klienta

klient je v pozici kupujícího (odběratele)

              dodavatelský akreditiv  - avizovaný otevřen jinou bankou ve prospěch klienta Poštovej banky, a.s.

klient je v pozici prodávajícího (dodavatele)

 • případnou jinou formu vydání dokumentů je nutno konzultovat se zaměstnanci banky
 • zajištění - finanční prostředky na účtu klienta vedeném v Poštovej banke, a.s., resp. jiná forma, anebo úvěrové prostředky poskytnuty bankou

Bankovní záruka

 • zajišťovací nástroj sloužící na minimalizaci obchodních rizik, posilnění důvěryhodnosti ve vztahu k obchodnímu partnerovi s možností získání výhodnějších obchodních podmínek
 • písemné vyhlášení banky v záruční listině, že uspokojí věřitele (oprávněného) do výšky určité peněžité částky, pokud dlužník nesplní svůj závazek, anebo budou splněné jiné podmínky stanovené v záruční listině
 • podle požadavek klienta - nejčastěji používané druhy bankovních záruk:
  Platební záruka / Záruka za nabídku / Akontační záruka / Záruka za řádné provedení kontraktu
 • zajištění - finanční prostředky na účtu klienta, biankosměnky avalované majiteli, notářský zápis, resp. jiný zajišťovací prostředek akceptován bankou