Poštová banka a.s.
Internet banking

Úvěry

Přehled úvěrů určených na obchodní financování pro podnikatelské subjekty.

Financování

 • provozní financování - určeno na financování běžných provozních potřeb (např. nákup zásob, financování pohledávek, krytí sezónních výkyvů), k překlenutí přechodného nedostatku finančních prostředků, profinancování závazků, atd.
 • investiční financování -   určeno zejména na financování investičních potřeb (např. nákup dlouhodobého movitého, resp. nemovitého majetku, financování investiční výstavby nebo rekonstrukčních prací, a pod.), na profinancování závazků klienta, a pod.
 • financování developmentu a výstavby nemovitostí (např. administrativní budovy, polyfunkční a obchodní centra, hotely, bytové projekty a pod.)
 • možnost vystavení úvěrového příslibu

Kontokorentní úvěr

 • poskytnutí formou debetního úvěrového rámce nastaveného na podnikatelském účtu klienta,
 • jenom v měně CZK,
 • lhůta splatnosti - max. 1 rok,
 • splácení průběžně připsáním plateb na podnikatelský účet, splacenou část je možné kdykoliv znovu čerpat,
 • zajištění - vlastní biankosměnka vystavena majiteli, pohledávky z obchodního styku, nemovitý majetek, resp. jiné akceptované bankou

Výhody

 • překlenutí krátkodobých výkyvů v likviditě firmy
 • klient sám disponuje s úvěrovými prostředky formou příkazů na úhradu a výběr z podnikatelského účtu klienta vedeného v bance
 • možnost obnovení úvěru na další období po splnění bankou stanovených podmínek

Splátkové úvěry

Revolvingový úvěr

 •  účelové čerpání úvěru
 •  splácení úvěru formou splátek v dohodnuté výši k dohodnutým termínem
 •  lhůta splatnosti – jedno období max. 1 rok, spolu max. 5 období,
 •  zajištění - vlastní biankosměnka vystavena majiteli, pohledávky z obchodního styku, movitý majetek - zásoby, nemovitý majetek, resp. jiné zajištění akceptováno bankou

Výhody:               

 •  zohlednění potřeb vyplývajících z podnikatelské činnosti v různých časových obdobích (výrobní cyklus, sezónnost,  ...)
 •  plynulé financování provozních potřeb
 •  pohodlné plánování finančních toků              

Krátkodobý / Střednědobý / Dlouhodobý úvěr

 •  účelové čerpání úvěru
 •  splácení úvěru formou splátek v dohodnuté výši k dohodnutým termínem
 •  lhůta splatnosti – v závislosti od druhu úvěru – krátkodobý max. 1 rok, střednědobý max. 5 let, dlouhodobý max. 10 let (v závislosti na životnosti financované investice)
 •  zajištění - vlastní biankosměnka vystavená majiteli, pohledávky z obchodního styku, nemovitý majetek, movitý majetek, pohledávky z obchodního styku, a jiné zajištění akceptováno bankou

Výhody:

 • úvěr pomůže plynule financovat provozní potřeby, resp. investice na rozvoj firmy
 • individuální přístup při posuzovaní podnikatelského záměru klienta
 • možnost rozložení splácení úvěru na delší časové období v závislosti od potřeb a respektování finančních toků klienta a zohlednění tvorby zisku a odpisů

Úvěrový rámec

 • účelové čerpání úvěru - možnost čerpat jednorázově, resp. na tranše
 • součet aktuální jistiny všech tranší v daném okamžiku nesmí překročit celkovou schválenou výši úvěrového rámce
 • splatnost jednotlivých tranší nesmí překročit konečnou splatnost celého úvěrového rámce
 • lhůta splatnosti – max. 1 rok              
 • zajištění - vlastní biankosměnka vystavená majiteli, pohledávky z obchodního styku, nemovitý majetek, resp. jiné zajištění akceptováno bankou

 Výhody:               

 • plynulé a efektivní financování potřeb
 • pohodlné plánování finančních toků u klienta
 • možnost rozložit splácení úvěru na delší časové období v závislosti od potřeb a respektování finančních toků klienta a zohlednění tvorby zisku a odpisů

Projektové financování

 • financování nově vzniklých společností založených prioritně za účelem realizace konkrétního projektu (financování developmentu, výstavby, financování nových výrobních programů, financování nákupu podílů společností, atd.) 
 • financování investicí do dlouhodobého majetku (výstavba, obnova, rekonstrukce nebo modernizace staveb, a pod.)        
 • účelové čerpání úvěru
 • min. 20% podíl vlastních prostředků (equity) na financování projektu
 • splácení úvěru jednorázově / postupně v návaznosti na termíny a objemy generovaných prostředků
 • lhůta splatnosti – víc než 1 rok avšak max. 12 let
 •  zajištění - prioritně financovaná nemovitost a jiné aktiva související s projektem; jiný nemovitý majetek, movitý majetek, obchodní podíly nebo akcie, biankosměnky vystaveny majiteli, notářský zápis, jiné akceptované bankou

Výhody:

 • individuální přístup při posuzování každého projektu
 • rozložení financování finančně náročného projektu na více subjektů