Poštová banka a.s.
Internet banking

Tuzemský platební styk

Vyberte si z palety možností jak realizovat domácí platby tu, která vám vyhovuje nejvíce. 

V rámci tuzemského platebního styku umožňuje Poštová banka, pobočka Česká republika (dále také „banka") klientům zadávat příkazy k převodu v různých formách v domácí měně v rámci České republiky.

Příkazy k převodu může klient realizovat:

a] prostřednictvím pobočky banky

  • standardním způsobem - vnitrobankovní nebo mezibankovní převod bude zpracován v klientem požadovaný den splatnosti,
  • prioritním způsobem - mezibankovní převod bude zpracován ještě v den předložení převodního příkazu, pokud je předložený ve lhůtě stanovené bankou,

b]     prostřednictvím služby Internet banking

  • standardním způsobem - klient může zadávat převodní příkazy nepřetržitě kromě času technických přestávek, které budou realizovány ve lhůtě předem stanovené bankou. Převod zadaný prostřednictvím služby Internet banking bude zpracován ve lhůtě stanovené bankou.

Formy tuzemských příkazů k převodu

Příkaz k úhradě (resp. hromadný příkaz k úhradě) je pokyn daný bance plátce, na základě kterého banka plátce odepíše peněžní prostředky z účtu plátce a banka příjemce je připíše na účet příjemce.

Trvalý příkaz k úhradě je pokyn daný přímo plátcem, na základě kterého banka plátce provádí opakované převody peňežních prostředků (např. splátky leasingu, nájemné apod.). Může jít o pravidelně se opakující převody pevných sum pro stálého příjemce nebo převody variabilních sum nad pevně stanovený limit pro stálého příjemce.

Příkaz k inkasu je pokyn příjemce (inkasujícího) předaný bance k převodu peněžních prostředků z účtu plátce s jeho předchozím písemným svolením na účet příjemce. Slouží všem klientům, kteří požadují ve prospěch svého účtu inkasovat peněžní prostředky z účtu plátce.

Povolení k inkasu je souhlas s odepisováním peněžních prostředků z vašeho účtu ve prospěch konkrétního účtu příjemce vedeného v ČR za předpokladu vaší vzájemné dohody. Služba je vhodná pro všechny klienty, kteří chtějí platit bezhotovostním inkasem ze svého účtu částky, jež nejsou každý měsíc stejné (např. úhrada telekomunikačních poplatků, poplatků za energie a pod.). Výše jedné inkasované částky může být omezena limitem.

Náležitosti tuzemského příkazu k převodu

Povinné údaje Nepovinné údaje

číslo účtu plátce a kód banky plátce

datum splatnosti

číslo účtu příjemce a kód banky příjemce

variabilní symbol

částka převodu

specifický symbol

měna

konstantní symbol

datum vystavení

zpráva pro příjemce

podpis oprávněné osoby

poznámka