Poštová banka a.s.
Internet banking

Zahraniční platební styk

Platby do zahraničí rychle a jednoduše. Vyberte si způsob, který vám nejvíce vyhovuje.

SEPA platby

Od 11.10.2016 Poštová banka začíná poskytovat SEPA úhrady v České republice. Bližší informace najdete zde.

Přeshraniční platby

Přeshraniční platby – non SEPA platby (původně - Hladké platby)

Přeshraniční platbou se rozumí platební operace:

 • Převod v jiné měně jako EUR v rámci a mimo EU a EHP, s výjimkou Tuzemské úhrady
 • Převod prováděn v EUR mimo zemí EU a EHP
 • Převod v EUR v rámci EU a EHP nesplňující podmínky SEPA
 • Urgentní převod prováděn v EUR nebo v jiné CM v rámci a mimo EU a EHP

Podmínky provádění odchozích přeshraničních plateb

 • Banka je provádí v domácí měně nebo v cizích měnách uvedených v jejím kurzovním lístku z účtů v domácí nebo cizí měně svých klientů - příkazců
 • Plátce předkládá platební příkaz bance v písemné formě (na formuláři banky v pobočce) nebo v elektronické formě (prostřednictvím Internet banking).

Předložený platební příkaz musí obsahovat následující údaje:

 • název účtu a číslo účtu Plátce, ve formátu BBAN nebo IBAN,
 • název účtu a BBAN/IBAN Příjemce; v případě Přeshraniční úhrady do EHP se uvádí IBAN,
 • BIC nebo přesný název a adresa banky Příjemce (pouze při úhradách mimo EHP),
 • částka a měna (Suma peněz vyjádřená v měně, kterou plátce požaduje zaslat Příjemci),
 • poplatková instrukce (OUR, SHA).
 • podpis(y)  Oprávněné osoby/osob, razítko (je-li obsaženo v podpisovém vzoru) a datum vystavení.

Správnost údajů uvedených v příkazu je předpokladem bezchybné úhrady do zahraničí. V případě nejasných instrukcí nebo nesprávných údajů může banka platbu vrátit, resp. žádat dodatečné poplatky.

Banka realizuje odchozí přeshraniční platby za předpokladu, že PlátcePlátcemá na svém účtu dostatek finančních prostředků na úhradu i vyrovnání poplatků (poplatky Poštové banky, případně jiných bank, ve smyslu pokynu příkazce, který je uveden na platebním příkazu - BEN, OUR).

OUR - všechny poplatky hradí Plátce. Poplatky banky Příjemce i případné poplatky zprostředkujících bank budou klientovi vyúčtovány dodatečně po jejich oznámení. Platební instrukce OUR je prípustná pouze do zemí mimo EHP nebo v rámci EHP, pokuď je platba v jiné měne než měna EHP.

SHA - příkazce i Příjemce si každý platí poplatky své banky. Případné poplatky zprostředkující banky obvykle vyžadují od Příjemce. Avšak pokud jde o platby v rámci EHP, banka příjemce musí zajistit připsání platby příjemci v plné výši bez odečtení poplatku banky príjemce nebo zprostredkujícich bánk.

Pokud Plátce nemá na svém účtu dostatek finančních prostředků na realizaci odchozí přeshraniční platby a poplatků, jeho platba se stává čekající (max. 5 dní).

Podmínky realizace přijatých přeshraničních plateb

V zájmu bezproblémového převodu peněžních prostředků ze zahraničí a jejich následného připsání ve prospěch účtu klienta je nutné oznámit Plátci platební instrukci:

 • číslo účtu (ve tvaru IBAN ze zemí Evropského hospodářského prostoru), jeho název a adresu,
 • swiftový kód Poštové banky, a. s., pobočka ČR, Praha, Česká republika = BIC kód banky = POBNCZPP),

Banka provede úhradu na základě přijatého dokladu ze zahraniční banky. V případě dostatečných údajů na dokladu zajistí zpracování úhrady on-line zúčtováním na účet ve smyslu lhůt přijatých přeshraničních plateb stanovených bankou. 

Lhůty zpracování odchozích a přijatých  přeshraničních plateb ZDE

Obchodní podmínky ZDE

Aktuální poplatky ZDE

IBAN a BIC

IBAN (International Bank Account Number) je mezinárodně standardizovaná forma čísla účtu vytvořená v součinnosti s Evropským výborem pro bankovní standardy a umožňuje jednoznačnou identifikaci účtu, země a bankovní instituce příjemce platby v případě přeshraničních převodů.
Přeshraničním převodem se rozumí platba v měně EUR v rámci zemí Evropského hospodářského prostoru (země EU plus Norsko, Island a Lichtenštejnsko). Aktuální přehled zemí EHP je uveden na www.ecbs.org.
IBAN může tvořit maximálně 34znaková kombinace písmen a číslic:
2 znaky – kód země 2 znaky – kontrolní číslice, které umožňují programovou kontrolu čísla účtu 30 znaků – číslo účtu (kód banky, předčíslí účtu, základní číslo účtu).

IBAN pro ČR obsahuje 24 znaků.

V písemné formě je IBAN mezerami rozdělen na skupiny po čtyřech znacích, v elektronické formě se mezery mezi skupinami znaků vypouštějí.

Příklady: 

Krajina IBAN v papierovej forme IBAN v elektronickej forme
Česká republika    CZ38 0300 0000 0000 0222 8949    CZ3803000000000002228949
Slovenská republika    SK46 6500 0000 0000 0203 9794    SK4665000000000002039794
Německo    DE89 3704 0044 0532 0130 00    DE89370400440532013000
Velká Británie    GB29 NWBK 6016 1331 9268 19    GB29NWBK60161331926819

 

BIC (Bank Identifier Code) je mezinárodně standardizovaná forma pro identifikaci banky – identifikační kód banky (známý jako swiftový kód banky). BIC obsahuje 8 nebo 11 znaků zahrnujících kód banky, kód země, kód sídla, případně kód pobočky.

BIC kód Poštové banky je POBNCZPP.

Používání čísla účtu ve formátu IBAN a BIC kódu banky při přeshraničních převodech ovlivňuje výši poplatků, zkrácení doby realizace platby a bezpečnost přeshraničních převodů.

Pokud příkazce v platebním příkazu na přeshraniční převod neuvede IBAN a BIC příjemce, banka příjemce bude účtovat za realizaci platby dodatečné poplatky. Proto je potřebné oznámit zahraničním partnerům číslo účtu ve formátu IBAN a BIC kód banky.

Mezinárodně standardizovaná forma čísla účtu IBAN se nepoužívá pro převody v domácí měně na území ČR. Pro tuzemský platební styk v domácí měně se nadále používá bankovní spojení ve formátu předčíslí účtu (6 znaků) a číslo účtu (10 znaků).

Dokumentární platby

Dokumentární platby

Při dokumentárních operacích banka využívá celosvětovou síť bankovních korespondentů a výpočetní a spojovou techniku na úrovni standardu bank vyspělých evropských států. Na realizaci dokumentárních plateb používá následující platební a zabezpečovací nástroje:

Dokumentární inkaso

Forma bezzávazkového platebního nástroje často využívaná v zahraničí, jakož i v tuzemsku. Odevzdání dokumentů kupujícímu probíhá až po splnění inkasních podmínek:

 • dokumenty oproti platbě - inkasní banka nevydá dokumenty kupujícímu (importérovi), dokud nezaplatí hodnotu dokumentárního inkasa,
 • dokumenty oproti akceptaci - inkasní banka vydává dokumenty kupujícímu jen oproti přijetí (akceptaci) směnky přiložené kdokumentům.

Dokumentární inkaso jako platební nástroj je v porovnání s dokumentárním akreditivem méně náročné na čas a poplatky banky spojené se zpracováním jsou nižší, protože při dokumentárním inkasu banka nevstupuje za svého klienta do závazku.

V oblasti dokumentárních inkas banka nabízí

 • zpracování importních a exportních dokumentárních inkas,
 • zajištění akceptace a inkasa směnky,
 • zabezpečení akceptu dokumentů,
 • poskytování konzultační a poradenské činnosti.

Dokumentární akreditiv

 • patří mezi platební a zajišťovací nástroje,
 • je neodvolatelný písemný závazek banky zaplatit předávajícímu určitou peněžní částku v určitý čas za předpokladu splnění akreditivních podmínek stanovených v akreditivní listině.

Poštová banka poskytuje klientům poradenské služby, jak co nejlépe využít dokumentární akreditiv, ať už je klient exportérem nebo importérem. Zpracování akreditivů probíhá plně automaticky na vysoké profesionální úrovni, rychle a k celkové spokojenosti klientů.

Banka nabízí své služby klientům při těchto druzích dokumentárních akreditivů:

 • avizovaný/potvrzený,
 • neodvolatelný,
 • podle způsobu vyplacení: na viděnou, akceptační akreditiv, s odloženou splatností, negociační,
 • speciální druhy: revolvingový, stand-by akreditiv, převoditelný, back to back akreditiv.

Bankovní záruka

 • vzniká písemným prohlášením banky v záruční listině, že uspokojí věřitele do výše určité peněžní částky, pokud dlužník nesplní svůj závazek, nebo se splní jiné podmínky stanovené vzáruční listině,
 • plní zajišťovací funkci v obchodním vztahu; k bankovní záruce zařazujeme i stand-by akreditiv (speciální druh dokumentárního akreditivu se zajištěnou funkcí).

Poštová banka vystavuje všechny druhy bankovních záruk podle požadavků klienta.

Nejčastěji používané druhy bankovních záruk:

 • platební záruka - Payment Guarantee,
 • záruka za nabídku - Bid Bond,
 • akontační záruka - Advance payment guarantee,
 • záruka za splnění kontraktu - Performance Bond,
 • dodavatelská záruka - Warranty Bond.

Aktuální poplatky ZDE