PB Finančné služby a.s.

Informácie o spoločnosti

Skupina Poštovej banky, a.s. sa dňa 17.7.2012 rozšírila o leasingovú spoločnosť Auto Leas, a.s., ktorá sa zároveň stala jej 100% dcérskou spoločnosťou. Dňom 7.11.2012 spoločnosť zmenila obchodné meno na PB Finančné služby, a.s.

Spoločnosť PB Finančné služby, a.s ešte pod pôvodným obchodným menom Auto Leas, a.s. pôsobí na slovenskom trhu od roku 2001. Založenie spoločnosti bolo reakciou na vznik v tom čase nového segmentu slovenského leasingového trhu - operatívneho leasingu a na narastajúci dopyt po tomto produkte. Neskôr spoločnosť rozšírila svoju ponuku aj o služby finančného leasingu, ktoré sa v súčasnej dobe nezameriavajú iba na motorové vozidlá, ale zahŕňajú aj prefinancovanie strojov, zariadení, technológií, výpočtovej techniky, námorných lodí, ako aj iného hnuteľného a nehnuteľného majetku.

Spoločnosť PB Finančné služby, a.s. sa od októbra 2012 zaoberá aj poskytovaním financovania krátkodobých pohľadávok, čo umožňuje zlepšenie cash flow klienta. Financovanie sa realizuje formou odkupu krátkodobých pohľadávok z obchodného styku pred lehotou ich splatnosti, ktoré vznikajú z dodávok tovarov a služieb. Uvedená forma financovania pohľadávok sa nazýva factoring. PB Finančné služby, a.s. poskytuje komplex služieb, prispôsobený potrebám a požiadavkám klienta. Faktoring, ako finančná služba je vhodná ako pre veľké, tak aj pre stredné a malé podnikateľské subjekty, ktoré:

  • ponúkajú alebo sú nútené poskytovať svojim odberateľom odloženú splatnosť
  • radi by odstránili riziko nezaplatenia za svoje pohľadávky
  • narážajú na problém so svojou likviditou

Bližšie informácie o leasingu
Bližšie informácie o factoringu

Kontaktné údaje:

PB Finančné služby, a.s.
Hattalova 12, 831 03 Bratislava
korešpondečná adresa: Poľná 1, 811 01 Bratislava

Kontaktná osoba pre factoring:
Ing. Jozef Drga
obchodný riaditeľ
drga@pbfs.sk, 0911 778 827

Kontaktná osoba pre leasing:
Ing. Marta Horínková
leasingový špecialista
horinkova@pbfs.sk, 0903 262 460