Najčastejšie otázky a odpovede

Elektronické bankovníctvo

V prípade, že systém zaznamenal tri neúspešné pokusy o prihlásenie, uzamkol prihlasovacie meno na dobu 30 minút. Po pol hodine je možné prihlásenie skúsiť znova, pričom sa opakuje vyššie uvedený postup.

Systém oznámením „nesprávne prihlasovacie meno alebo heslo“ reaguje len v tom prípade, že zadané meno alebo heslo sa nezhoduje s aktuálne platným menom a heslom.

 

Zabudli ste svoje heslo k Internet bankingu? 

1/ ak má zazmluvnený e-mail a mobil pre elektronické bankovníctvo (EB) - môže o heslo požiadať online cez prihlasovaciu stránku Internet bankingu, kde vyplní svoje údaje (prihlasovacie meno, rodné číslo, e-mail, mobil), následne mu príde overovací kód na e-mail, ktorý prepíše do formuláru. Ak všetky údaje súhlasia, heslo mu príde v SMS správe do niekoľkých sekúnd (maximálny počet neúspešných pokusov o reset za deň je päť).

2/ ak klient nemá zazmluvnené kontakty, musí navštíviť osobne ktorékoľvek obchodné miesto Poštovej banky (pobočka, pošta) a požiadať o vygenerovanie prvotných prístupov a ideálne aj o zadefinovanie kontaktov pre EB. Je potrebné, aby mal so sebou identifikačný doklad.

3/ ak je klient v zahraničí a nemá zazmluvnené kontakty – banka mu môže heslo poslať poštou na zazmluvnenú korešpondenčnú adresu (za predpokladu, že klient niekoho splnomocnil na preberanie zásielok) alebo môže poslať podpísané tlačivo, kde bude jeho podpis úradne overený, s overeným prekladom.

Dátum expirácie hesla je po prihlásení zobrazený v hornej časti okna Internet bankingu. V prípade, že si heslo nezmeníte počas nastavenej doby, po prihlásení do Internet bankingu budete presmerovaný automaticky na stránku zmeny hesla. V prípade, že tri razy za sebou zadáte nesprávne staré heslo, Váš prístup do Internet bankingu bude na nasledujúcich 30 minút zablokovaný. Expirácia hesla nemá vplyv na úspešnosť prihlásenia do Internet bankingu.

O zmenu trvalých príkazov v internet bankingu je potrebné požiadať cez ľavé menu „SEPA platobný styk->SEPA Trvalé príkazy“. Po výbere tohto menu sa zobrazí tabuľka aktívnych trvalých príkazov zadaných pre vybraný účet. Následne kliknete na „Upraviť“. V zobrazenom formulári je potrebné vybrať požadovanú zmenu.

Po vyplnení formulára potvrďte tlačidlo „Pripraviť na podpis“. Po kontrole žiadosti doplňte podľa typu autorizácie pre účet autorizačný kód.

O zrušenie trvalých príkazov v internet bankingu je potrebné požiadať cez ľavé menu „SEPA platobný styk->SEPA Trvalé príkazy“. Po výbere tohto menu sa zobrazí tabuľka aktívnych trvalých príkazov zadaných pre vybraný účet. Následne pri predmetnom trvalom príkaze kliknete na zaškrtávacie políčko v stĺpci vybrať. Po vyplnení formulára potvrďte tlačidlo „Zrušiť vybrané“.

Založenie trvalého príkazu sa realizuje taktiež cez ľavé menu „SEPA platobný styk->SEPA Trvalé príkazy“. Následne kliknete na „Nový trvalý príkaz“. V zobrazenom formulári je potrebné vyplniť požadované náležitosti trvalého príkazu. Po vyplnení formulára potvrďte tlačidlo „Pripraviť na podpis“. Po kontrole žiadosti doplňte podľa typu autorizácie pre účet autorizačný kód.

Možnosť zadať prevodný príkaz v internet bankingu je prístupný cez menu „SEPA platobný styk-> SEPA prevodné príkazy“.

Ak chcete realizovať len jeden prevodný príkaz, po vyplnení formulára potvrďte tlačidlo „Pripraviť na podpis“. Po kontrole žiadosti doplňte podľa typu autorizácie pre účet autorizačný kód.

 

Zoznam zrealizovaných platieb je možné skontrolovať v internet bankingu, v menu „SEPA platobný styk->História SEPA príkazov tlač“, sa Vám po zadaní požadovaných náležitosti vygeneruje "Potvrdenia domácich platobných príkazov“.

Stránka na zobrazenie všetkých zaúčtovaných i nezaúčtovaných transakcií na účte je po prihlásení prístupná cez ľavé menu „Účty->Výpis z účtu“. Výpis z účtu poskytuje detailné informácie o všetkých typoch transakcií na zvolenom účte – zaúčtovaných aj nezaúčtovaných (rezervácie, čakajúce platby). Výber stavu transakcie je hneď pod výberom dátumu. Čakajúce transakcie sú transakcie, ktoré boli zadané, ale ešte neboli zrealizované.

V prípade, že čakajúcu transakciu je možné ešte zrušiť (je ešte pred dátumom splatnosti), zobrazuje sa v poslednom stĺpci zaškrtávacie políčko. Ak chcete čakajúcu transakciu zrušiť ešte pred jej zrealizovaním, označte ju a potvrďte tlačidlo „Pripraviť na zrušenie“. Skontrolujte vybrané čakajúce transakcie na zrušenie a doplňte podľa typu autorizácie pre účet autorizačný kód. Ak sa v stĺpci zaškrtávacie políčko nenachádza, platbu, žiaľ, nie je možné zrušiť (pre zrušenie takejto platby je potrebné navštíviť osobne obchodné miesto).

Podľa obchodných podmienok je limit v Internet bankingu závislý od spôsobu autorizácie (SMS autorizácia 50 000 €, token bez limitu). Limit je možné znížiť, dá sa tak spraviť priamo pri zriaďovaní služby alebo kedykoľvek neskôr cez tlačivo, prípadne žiadosť majiteľa účtu. Ponúkame možnosť nastaviť si max. limit na každú jednu transakciu alebo aj max. limit všetkých transakcií za jeden deň.

a/ pre realizáciu pravidelných platieb je možné vyhľadať platbu vo výpise a kliknúť na ikonu zopakovať. Po kliknutí na túto ikonu sa klient môže rozhodnúť, či platbu chce zopakovať okamžite alebo si z nej vytvorí šablónu (v budúcnosti už nebude musieť vyhľadávať vo výpise).

b/ cez ľavé menu si zvolí Platobný styk/Šablóna, kde si nastaví šablónu (predvyplnený vzor) prevodného príkazu.

V šablóne si klient môže nastaviť aj deň v mesiaci, kedy mu banka má poslať upozornenie na blížiaci sa termín úhrady.

Áno, Poštová banka umožňuje pozastavenie nočných SMS správ. Klient si môže zvoliť časový interval, kedy nechce byť rušený SMS správami (v celých hodinách, v tvare xx:00). SMS správy banky zasiela pri aktuálnom pohybe na učte, napríklad pri platbe kartou alebo po realizácií platieb. V záujme bezpečnosti účtu banka odporúča klientom prijímať SMS správy nepretržite.

Úvery a pôžičky

V prvom rade Vám odporúčame navštíviť pobočku Poštovej banky, kde sa s predajcom môžete porozprávať o prenastavení úveru tak, aby vyhovoval Vašim potrebám. V prípade, ak na predčasnom splatení budete aj naďalej trvať, na obchodnom mieste (pošta, pobočka) je potrebné podať žiadosť o predčasné splatenie úveru. Po spracovaní žiadosti Vám banka zašle listovú zásielku zo zostatkovou hodnotou úveru. Banka spracuje žiadosť klienta bezodkladne, spravidla do 7 pracovných dní.

O odklad splátok je možné požiadať na obchodnom mieste (pošta, pobočka), cez tlačivo „Žiadosť o zmenu k úveru“. O odklad splátok je možné požiadať po zaplatení minimálne šiestich zaplatených splátkach. Minimálne je možné požiadať o odklad splátok na jeden mesiac a maximálne na šesť mesiacov. Banka žiadosť o odklad posúdi a po splnení interných podmienok banky Vám bude odklad schválený.

Poštová banka požaduje od klienta pri zriadení podnikateľského účtu predložiť:

  • vyplnenú zmluvu o účte,
  • doklad, preukazujúci oprávnenie klienta vykonávať podnikateľskú činnosť, nie starší ako tri mesiace,
  • platný doklad totožnosti klienta,
  • vyplnený podpisový vzor.

Zmluva o účte nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom zúčtovania prvého vkladu v minimálnej výške 33,19 €. Klient vloží prvý vklad (v hotovosti alebo bezhotovostným prevodom) na podnikateľský účet po predchádzajúcom pridelení čísla účtu. Ak majiteľ účtu do jedného mesiaca od podpísania zmluvy o účte nevloží prvý vklad na svoj podnikateľský účet, platnosť zmluvy o účte zaniká s okamžitou účinnosťou.

Na prehliadanie slúži voľne šíriteľný prehliadač Acrobat Reader, ktorý je voľne dostupný. Dá sa stiahnuť na adrese výrobcu www.adobe.com, kde v záložke Downloads si zvolíte „Get Adobe reader“ a stiahnete si uvedený prehliadač.

Užitočný účet

Užitočný účet je komplexný účet, ktorý obsahuje všetky potrebné služby, ktoré v banke najčastejšie používate a navyše ich budete môcť využívať úplne neobmedzene. V účte máte zahrnuté trvalé príkazy, inkasá, platby cez internet či vklady v hotovosti. Hotovosť si vyberiete bezplatne na viac ako 7 000 miestach po celom Slovensku - z bankomatov Poštovej banky, POŠTOMATOV na každej pošte a vo vybraných potravinách so službou CashBack. Samozrejmosťou je internet banking a zasielanie bezplatných SMS správ o zostatku a pohyboch na účte priamo na Váš mobil a k tomu platobnú kartu podľa Vášho výberu

Zriadiť si Užitočný účet môžete už aj ONLINE alebo sa zastaviť na ktorejkoľvek pošte alebo pobočke a požiadať o zriadenie. V prípade, že ste už naším klientom, tak Vám vieme žiadosť poslať priamo domov alebo môžete o zmenu účtu požiadať prostredníctvom Vášho internet bankingu.

Do krajín EÚ stačí zaslať číslo účtu vo formáte IBAN a názov účtu, do ostatných krajín okrem čísla a názvu účtu aj BIC-kód Poštovej banky (POBNSKBA).

IBAN a BIC-kód banky príjemcu (tzv. swiftový kód banky) je možné získať z výpisu Vášho účtu, prípadne v internet bankingu, v sekcii „Informácie o účtoch“, po rozkliknutí ikony „Detail“.

Aktuálny stav spracovania žiadosti o úver je možné overiť telefonicky na tel.č. 0850 211 211, pripadne na obchodnom mieste, kde ste žiadosť podali.

Poštová banka v súčasnosti zriaďuje osobné účty, ktoré sú vedené iba na jedného majiteľa účtu.

Ak by Vám boli na jeden účet poukazované dôchodkové dávky pre rôznych poberateľov dôchodkových dávok, tzn. nielen pre majiteľa účtu, v prípade neočakávanej udalosti zo strany majiteľa účtu by druhý poberateľ nemohol zrealizovať výber z tohto účtu, tzn. nedostal by sa k svojim finančným prostriedkom.

Poštová banka ponúka pre klientov, ktorí poberajú niektorú z dôchodkových dávok, možnosť otvoriť za zvýhodnených podmienok Užitočný účet Senior. Podmienkou je, aby klient bol poberateľom dôchodkovej dávky a zároveň bol aj majiteľom účtu.

Užitočný účet Senior je komplexný účet, ktorý za zvýhodnený mesačný poplatok len 2 eur obsahuje všetky potrebné služby, ktoré v banke najčastejšie používate a navyše ich budete môcť využívať úplne neobmedzene. V účte máte zahrnuté trvalé príkazy, inkasá, platby cez internet či vklady v hotovosti. Hotovosť si vyberiete bezplatne na viac ako 7 000 miestach po celom Slovensku - z bankomatov Poštovej banky, POŠTOMATOV na každej pošte a vo vybraných potravinách so službou CashBack. Samozrejmosťou je internet banking a zasielanie bezplatných SMS správ o zostatku a pohyboch na účte priamo na Váš mobil a k tomu platobnú kartu podľa vášho výberu.

Obchodné podmienky pojednávajú zvlášť o adrese k osobnému účtu a zvlášť k doplnkovým službám, vrátane platobnej karty. Žiadosť na zmenu adresy pri Vašom osobnom účte bola vykonaná podľa žiadosti majiteľa účtu. Zmena sa týkala výhradne písomnej korešpondencie k osobnému účtu. Adresa určená na písomnú komunikáciu ohľadom platobnej karty nebola zmenená (v žiadosti nebola uvedená požiadavka na zmenu).

Keďže žiadosť na zmenu adresy k platobnej karte nebola doručená najneskôr do 15. dňa predposledného mesiaca platnosti uvedenej platobnej karty, prevydaná platobná karta bola zaslaná na adresu Záriečie 114, 020 52 Mestečko, okres Púchov.  Ak máte na pošte zadané preberanie zásielok rodinným príslušníkom, splnomocnená osoba zásielku prevezme a môže Vám ju doposlať. Pokiaľ službu na preberanie zásielok nemáte aktívnu, a zásielka s platobnou kartou sa vráti do Poštovej banky, je možné na základe e-mailovej žiadosti zásielku preposlať na Vašu aktuálnu adresu.

Klient svoje číslo účtu vo formáte IBAN zistí z výpisu účtu, resp. z internet bankingu. V záujme zabezpečiť pre klientov čo najväčší komfort, vydáva Poštová banka už od mája 2014 platobné karty, na ktorých si klienti nájdu priamo vytlačené svoje číslo účtu vo formáte IBAN.

IBAN platobného partnera je uvedený napríklad priamo na faktúre alebo ho klient môže zistiť pomocou IBAN kalkulačky (zadaním čísla účtu vo formáte BBAN), ktorú nájde na webe Poštovej banky a tiež priamo v prostredí internet bankingu.

Sporiace produkty

Pri zriadení termínovaného vkladu (TV) je potrebné sumu otváracieho vkladu na dohodnutý účet poukázať najneskôr do 10 kalendárnych dní odo dňa uzatvorenia Zmluvy o TV. Suma TV vo výške aspoň povinného minimálneho vkladu nemusí byt splatená jednorázovo, ale musí byť zúčtovaná v rámci jedného dňa. Nasledujúci deň po pripísaní otváracieho vkladu už na TV nie je možné realizovať dodatočné vklady.

Poštová banka zakladá viazané termínované vklady s automatickým opakovaním, pričom doba viazanosti začína plynúť pripísaním otváracieho vkladu. Po uplynutí doby viazanosti sa

Váš termínovaný vklad obnoví (revolvuje) a v nasledujúcom období viazanosti bude úročený sadzbou podľa platného úrokového oznámenia v deň revolvovania.

 

Po zriadení termínovaného vkladu (TV) s automatickým opakovaním, môžete požiadať o zmenu na jednorazový termínovaný vklad. Žiadosť o zmenu k TV musí byť predložená na ktoromkoľvek obchodnom mieste najneskôr päť pracovných dní pred dňom obnovy, resp. splatnosti TV. Je potrebné, aby ste mali so sebou identifikačný doklad.

Google Pay

V prvom rade potrebujete zariadenie s Androidom vo verzii 5.0 Lollipop alebo novšej. Ďalej potrebujete aplikáciu Google Pay (dá sa stiahnuť z obchodu Google Play).

Áno, stiahnutie a platenie prostredníctvom aplikácie Google Pay je bezplatné.

Áno. Pri pridávaní Vašej platobnej karty do mobilu nie je číslo karty ukladané do aplikácie ani vášho mobilu a údaje o karte nie sú poskytované spoločnosti Google, či uvedené u obchodníka pri platení. Služba funguje na princípe využívania virtuálneho čísla karty, ktoré je šifrované a nie je uložené vo Vašom mobilnom telefóne.

Aplikáciu Google Pay nájdete v obchode Google Play, odkiaľ si ju viete bezplatne stiahnuť.

Pokiaľ máte na Vašom mobilnom telefóne zapnutú službu „Nájdi moje zariadenie“, svoj mobil môžete zablokovať prostredníctvom prihlásenia sa do svojho Google účtu na  www.google.com/android/devicemanager. V opačnom prípade prosím kontaktujte našu zákaznícku infolinku na čísle 0850 006500, prostredníctvom ktorej Vám naši operátori kartu v mobile zablokujú.

Online chat

Z hľadiska bezpečnosti a ochrany osobných údajov je možné prostredníctvom online chatu získať iba všeobecné informácie týkajúce sa portfólia produktov Poštovej banky a.s.

Slúži najmä na všeobecné otázky o produktoch a službách, funkciách a možnostiach Internet bankingu, alebo pre rady a tipy ku každodennému bankovníctvu.

Ďalšie informácie

Ak ste odpoveď na vaše otázky nenašli v týchto návodoch, alebo v našich FAQ v internet bankingu, kontaktujte naše zákaznícke centrum na adrese info@pabk.sk, alebo cez náš kontaktný formulár, prípadne na čísle 0850 00 6500 (*6500), alebo online chate.