Informácie

Všetky potrebné informácie o Poštovej banke a jej činnosti nájdete jednoducho a rýchlo tu.

Podmienky používania stránky

Všetko o používaní stránky a ochrane súkromia sa dozviete tu.

Informácie o ochrane vkladov

Dokumenty a informácie súvisiace s ochranou vkladov.

Informácie o akcionároch banky

Zoznam akcionárov, ktorí vlastnia aspoň 5%-ný podiel na základnom imaní Poštovej banky, a.s.

Informácie o činnosti banky

Informácie o banke, jej činnosti, opatreniach na nápravu a uložených pokutách za jednotlivé obdobia.

Informácie o valných zhromaždeniach

Informácie k jednotlivým valným zhromaždeniam Poštovej banky a.s.

Organizačná štruktúra

Organizačná štruktúra skupiny Poštovej banky a.s.

MiFID informácie

Pre väčšiu ochranu všetkých investorov prijali orgány Európskej únie v roku 2004 Smernicu o trhoch s finančnými nástrojmi, známu pod skratkou MiFID.

AML

Ochrana banky pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu.

Informácie o podávaní reklamácie / sťažnosti

Euro informácie

Informácie o opatreniach, pravidlách a postupoch Poštovej banky, a.s. pre klientov na zabezpečenie prechodu zo slovenskej meny na euro.

Účtovné závierky a finančné ukazovatele

Finančné údaje v zmysle opatrenia NBS 16/2014

Poučenie o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní