Informácie

Všetky potrebné informácie o Poštovej banke a jej činnosti nájdete jednoducho a rýchlo tu.

Podmienky používania stránky

Všetko o používaní stránky a ochrane súkromia sa dozviete tu.

Informácie o ochrane vkladov

Dokumenty a informácie súvisiace s ochranou vkladov.

Informácie o akcionároch banky

Zoznam akcionárov, ktorí vlastnia aspoň 5%-ný podiel na základnom imaní 365.bank, a. s., odštepný závod Poštová banka.

Informácie o činnosti banky

Informácie o banke, jej činnosti, opatreniach na nápravu a uložených pokutách za jednotlivé obdobia.

Informácie o valných zhromaždeniach

Informácie k jednotlivým valným zhromaždeniam 365.bank, a. s., odštepný závod Poštová banka do 18.6. 2020. Aktuálne informácie k jednotlivým valným zhromaždeniam nájdete na web stránke 365.bank.

Informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov

AML

Ochrana banky pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu.

Informácie o podávaní reklamácie / sťažnosti

Ak potrebujete radu, preštudujte si reklamačný poriadok.

Informačný leták PSD2

Informačný leták o právach spotrebiteľa podla PSD2.

Účtovné závierky a finančné ukazovatele

Finančné údaje v zmysle opatrenia NBS 16/2014

Mimosúdne riešenie sporov

Informácie o mimosúdnom riešení sporov nájdete na web stránke 365.bank.

Hlasová biometria a Diskrétny údaj

Využite silu svojho hlasu.