Informácie o finančnom sprostredkovaní

Spoločnosť 365.bank, a. s., so sídlom Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 31 340 890, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 501/B (ďalej  len „Banka“), odštepný závod Poštová banka má povolenie na vykonávanie finančného sprostredkovania podľa zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Banka vykonáva finančné sprostredkovanie ako samostatný finančný agent pre nasledovné spoločnosti:

Union poisťovňa, a. s., Karadžičova 10, 813 60 Bratislava, IČO 31322051

365.life, d. s. s., a. s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO 35904305

Ahoj, a. s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO 48113671

 

Spôsob podávania reklamácií a sťažností

Reklamácie alebo sťažnosti na vykonávanie finančného sprostredkovania sa podávajú a vybavujú podľa Reklamačného poriadku banky, ktorý je prístupný na každom Obchodnom mieste Banky a na internetovej stránke www.postovabanka.sk. Spory vyplývajúce z finančného sprostredkovania je možné riešiť aj súdnou cestou alebo mimosúdnym vyrovnaním na základe zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov.

Banka týmto poskytuje klientovi informáciu o možnosti riešiť spory súvisiace s finančným sprostredkovaním aj formou alternatívneho riešenia sporov, a to prostredníctvom subjektov alternatívneho riešenia sporov, ktoré sú oprávnené riešiť tieto spory. Klient je oprávnený možnosť riešenia sporu formou alternatívneho riešenia sporov využiť podľa vlastnej voľby vrátane výberu príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov. Klient má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporov za podmienky, že Banka mu na jeho reklamáciu:

a) odpovedala zamietavo alebo

b) neodpovedala v lehote podľa reklamačného poriadku Banky.

Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je zverejnený na webovej stránke Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky: https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1. Na uvedenej webovej stránke Klient nájde bližšie informácie o príslušnom subjekte alternatívneho riešenia sporov, ako aj o ďalších podmienkach, na základe ktorých sa môže na tento subjekt obrátiť.

 

Informácia o právnych následkoch uzavretia zmluvy

Zmluva o finančnej službe predstavuje záväzok a právo zmluvných strán na finančné plnenie počas dohodnutej doby. Ak to obchodné podmienky dovoľujú, môžu sa zmluvné strany v priebehu trvania zmluvného vzťahu dohodnúť na zmene zmluvných podmienok. Neplnenie si záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy o finančnej službe ako aj predčasné ukončenie zmluvy o finančnej službe môže mať za následok uplatnenie sankcií. Na uzatvorenie zmluvy o finančnej službe klient nemá právny nárok, každá zmluva podlieha individuálnemu schvaľovaniu Bankou. Pre poskytnutie finančnej služby musí klient spĺňať individuálne kritériá podľa povahy finančnej služby.

 

Výška poplatkov a iných nákladov súvisiacich so sprostredkovanou finančnou službou

Všetky poplatky a iné náklady spojené s konkrétnym druhom finančnej služby sú uvedené v platnom sadzobníku poplatkov Banky prístupnom na každom našom obchodnom mieste a našej na internetovej stránke www.postovabanka.sk. Za služby neuvedené v sadzobníku poplatkov účtujeme poplatky v zmysle zmluvnej dohody s klientom.

Nastavenie cookies 🍪

Na našom webe používame cookies, ktoré pomáhajú zlepšovať používateľský zážitok a pre anonymnú analýzu návštevnosti. Využívanie cookies si nastavíte prostredníctvom nastavenia cookies alebo vo svojom prehliadači. Viac informácií o tom, ako využívame cookies a možnosti ich dodatočného odvolania nájdete v informáciách o ochrane súkromia aj v dokumente o cookie policy.

Akceptovať všetky cookies
Nastaviť cookies