Informácie o finančnom sprostredkovaní

365.bank, a. s., odštepný závod Poštová banka je banka s povolením na vykonávanie finančného sprostredkovania podľa zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Poštová banka vykonáva finančné sprostredkovanie ako samostatný finančný agent pre nasledovné spoločnosti:

  • Poštová poisťovňa, a. s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO 31405410
  • 365.life, d. s. s., a. s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO 35904305
  • Ahoj, a. s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO 48113671

Spôsob podávania reklamácií a sťažností

Reklamácie alebo sťažnosti na vykonávanie finančného sprostredkovania Poštou sa podávajú a vybavujú podľa Reklamačného poriadku Banky, ktorý je prístupný na každom Obchodnom mieste Banky a na internetovej stránke Banky [www.postovabanka.sk]. Mimosúdne vyrovnanie sporov z finančného sprostredkovania upravuje najmä zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v neskoršom znení, zákon č. 335/2014 Z. z. o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii v neskoršom znení.

Spôsob ochrany pred zlyhaním finančnej inštitúcie

365.bank, a. s., odštepný závod Poštová banka v súlade s legislatívou zabezpečuje a nepretržite udržiava požadovanú úroveň likvidity nevyhnutnú na to, aby bola v každom okamihu zabezpečená jej schopnosť uhradiť v plnej miere všetky svoje záväzky vyplývajúce z uzatvorených zmlúv ako aj záväzky vznikajúce z jej činností a platobnú schopnosť najmenej vo výške zákonom stanovenej miery solventnosti. Dohľad nad činnosťou Banky a nad činnosťou iných osôb, ktorých postavenie, obchody alebo iná činnosť súvisí s Bankou, vykonáva Národná banka Slovenska.

Informácia o právnych následkoch uzavretia zmluvy

Zmluva o finančnej službe predstavuje záväzok a právo zmluvných strán na finančné plnenie počas dohodnutej doby. Ak to obchodné podmienky dovoľujú, môžu sa zmluvné strany v priebehu trvania zmluvného vzťahu dohodnúť na zmene zmluvných podmienok. Neplnenie si záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy o finančnej službe ako aj predčasné ukončenie zmluvy o finančnej službe môže mať za následok uplatnenie sankcií. Na uzatvorenie zmluvy o finančnej službe klient nemá právny nárok, každá zmluva podlieha individuálnemu schvaľovaniu Bankou. Pre poskytnutie finančnej služby musí klient spĺňať individuálne kritériá podľa povahy finančnej služby.

Výška poplatkov a iných nákladov súvisiacich so sprostredkovanou finančnou službou

Všetky poplatky a iné náklady spojené s konkrétnym druhom finančnej služby sú uvedené v platnom sadzobníku poplatkov Banky
prístupnom na každom obchodnom mieste Banky a na internetovej stránke Banky [postovabanka.sk]. Za služby neuvedené
v sadzobníku poplatkov Banka účtuje poplatky v zmysle zmluvnej dohody s klientom.

Zoznam sprostredkovateľov

Finančné sprostredkovanie produktov