Súvisiace dokumenty

MiFID II  – Ochrana investora a súvisiace dokumenty

Poštová banka, a.s. je banka s povolením na poskytovanie investičných služieb a investičných činností v súlade so zákonom č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách (ďalej aj „ZoCP“).

S cieľom zaistiť vyššiu transparentnosť obchodovania na finančných trhoch a posilniť ochranu investora bola prijatá smernica Európskeho Parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi (tzv. smernica MiFID II - skratka MiFID vznikla z anglického názvu smernice Markets in Financial Instruments Directive).

V súlade s legislatívnymi požiadavkami ZoCP a MiFID II, ktoré sú účinné od 3. 1. 2018, Poštová banka upravila svoje postupy a pravidlá, ktorými sa riadi pri poskytovaní investičných služieb, investičných činností a vedľajších činností. Poštová banka poskytuje všetkým svojim klientom v zrozumiteľnej forme všetky informácie, ktoré sú potrebné na to, aby klient porozumel charakteru a rizikám investičnej služby, konkrétnemu druhu finančného nástroja a následne zodpovedne prijal investičné rozhodnutia.

Medzi dôležité požiadavky MiFID II patrí systém kategorizácie klientov, na základe ktorého Poštová banka vykonáva kategorizáciu všetkých klientov do jednej z troch kategórií:

  • Oprávnená protistrana
  • Profesionálny klient
  • Neprofesionálny klient

Informácie o práve klienta požiadať o zmenu svojej kategórie a o následkoch zmeny kategórie sú dostupné v dokumente Pravidlá a postupy členenie klientov do kategórii, uvedenom v sekcii Dokumenty nižšie.

Poštová banka v súlade s MiFID II a ZoCP pri vykonávaní pokynov vždy postupuje tak, aby bol dosiahnutý najlepší možný výsledok pre klienta. Primerané opatrenia, pomocou ktorých pri vykonávaní pokynov klientov postupuje sú uvedené v dokumente Stratégia vykonávania, postupovania a alokácie Pokynov. Poštová banka Stratégiu vykonávania, postupovania a alokácie Pokynov pravidelne aktualizuje a posudzuje kvalitu jednotlivých miest výkonu a každoročne zverejňuje päť najlepších miest vykonávania pokynov.

Medzi investičné služby, investičné činnosti a vedľajšie služby, ktoré Poštová banka poskytuje patria:

-         Obchodovanie na finančných trhoch;

-         Nákup a predaj cenných papierov;

-         Úschova a správa cenných papierov;

-         Prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa podielových fondov jej dcérskej spoločnosti PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY,  správ. spol., a.s., pričom bližšie informácie o investovaní a investičnom sporení sú dostupné na jej webovom sídle www.penzijna.sk

Dokumenty súvisiace s poskytovaním investičných služieb