Ochrana súkromia v Poštovej banke

Poštová banka zabezpečuje vysoký štandard bezpečnosti informácií a údajov, ktoré má k dispozícii o dotknutých osobách.

Poštová banka v súlade so svojimi hodnotami a princípmi dbá na vysokú úroveň ochrany súkromia svojich klientov ako aj ďalších osôb s ktorými prichádza v súvislosti so svojou činnosťou do styku („dotknuté osoby“). Prijala a pravidelne reviduje opatrenia na zabezpečenie vysokého štandardu bezpečnosti informácií a údajov, ktoré má k dispozícii o dotknutých osobách.

Poštová banka pri svojej činnosti spracúva osobné údaje klientov a informácie chránené bankovým tajomstvom týkajúce ja svojich klientov („citlivé dáta“). Vyššie uvedené informácie a údaje Poštová banka spracúva so súhlasom klienta ako aj bez jeho súhlasu, ak jej takáto povinnosť vyplýva priamo zo zákonov alebo medzinárodných zmlúv.