Faktoring

Poštová banka a.s. poskytuje financovanie krátkodobých pohľadávok, za účelom efektívnejšieho riadenia cashflow Vašej spoločnosti a ochranu pred rizikom platobnej neschopnosti Vašich odberateľov.

Regresný faktoring

Postupovanie pohľadávok na Faktora, v rámci ktorého Faktor nepreberá riziko nezaplatenia postupovaných pohľadávok a Klient ručí za ich vymožiteľnosť. Klient ako ručiteľ v zmysle ustanovenia § 303 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v  účinnom znení ručí za riadne splnenie Postúpenej pohľadávky do plnej výšky Nominálnej hodnoty pohľadávky.

Bezregresný faktoring

Postupovanie pohľadávok na Faktora, v rámci ktorého Faktor preberá riziko nezaplatenia postupovaných pohľadávok.

Hlavné výhody Faktoringu

  • Okamžitý prístup k vašim peniazom.
  • Nemusíte čakať množstvo dní na platbu od odberateľa.
  • Môžete získať až 90 % hodnoty vašich faktúr vopred.
  • V prípade záujmu môžete byť chránený proti stratám zo všetkých prefinancovaných faktúr.

Druhy faktoringu

  • Tuzemský faktoring
  • Exportný faktoring

Priebeh faktoringu

Priebeh faktoringu

Kontakt pre korporátnych klientov

Vaša otázka po telefóne