O financovaní

Ak potrebujete peniaze, vyberte si vhodné financovanie pre vaše podnikanie.

Kto môže o financovanie požiadať

 • určené pre podnikateľské subjekty - právnické osoby a fyzické osoby-podnikateľov (tuzemcom aj cudzozemcom)
 • výška min. 20 tis. EUR, max. v závislosti od požiadaviek klienta, zohľadnenia rizika klienta a obchodu
 • v mene EUR, CZK a USD
 • o poskytnutie možno požiadať v  regionálnych centrách korporátneho obchodu banky na území SR

Dokumenty potrebné k posúdeniu

 • vyplnená žiadosť o konkrétny obchod s prílohami
 • doklady preukazujúce oprávnenie žiadateľa na podnikateľskú činnosť vrátane právnych dokumentov upravujúcich činnosť žiadateľa (spoločenská zmluva, stanovy, zakladateľská listina, atď.)
 • finančné výkazy za predchádzajúce dve ukončené účtovné obdobia a aktuálne finančné výkazy v bežnom roku
 • daňové priznania za predchádzajúce dve ukončené účtovné obdobia
 • podnikateľský zámer žiadateľa aj s projekciou finančných výkazov
 • podklady k zabezpečeniu
 • iné v závislosti od konkrétneho prípadu

Kontakt pre korporátnych klientov

Vaša otázka po telefóne