Obchodné financovanie

Obchodné financovanie je určené na využitie platobných a zabezpečovacích nástrojov v obchodnom styku.

Dokumentárne inkaso

 • najčastejšie využívaná forma bezzáväzkového platobného nástroja,
 • odovzdanie dokumentov kupujúcemu prebieha až po splnení inkasných podmienok,
 • banka realizuje vydanie dokumentov kupujúcemu oproti platbe, t.j. až po zaplatení hodnoty dokumentárneho inkasa,
 • prípadnú inú formu vydania dokumentov je nutné konzultovať so zamestnancami banky.

Dokumentárny akreditív

 • záväzková forma platobného nástroja využívaná na úhradu za tovar alebo službu v obchodnom styku,
 • neodvolateľný písomný záväzok banky zaplatiť predávajúcemu (dodávateľovi) určitú peňažnú čiastku, v určitý čas, za predpokladu splnenia akreditívnych podmienok stanovených v akreditívnej listine,
 • z hľadiska pozície klienta v zmluvnom vzťahu s obchodným partnerom banka poskytuje:

          odberateľský akreditív  - otvorený Poštovou bankou, a.s. z príkazu  klienta 

                               klient je v pozícii kupujúceho (odberateľa)

          dodávateľský akreditív  - avizovaný otvorený inou bankou v prospech klienta Poštovej banky, a.s.                       

                               klient je v pozícii predávajúceho (dodávateľa)

 • prípadnú inú formu dodávateľského akreditívu je nutné konzultovať so zamestnancami banky,
 • zabezpečenie - finančné prostriedky na účte klienta vedenom v Poštovej banke, a.s., resp. iná forma, alebo úverové prostriedky poskytnuté bankou.

Banková záruka

 • zabezpečovací  nástroj slúžiaci na minimalizáciu obchodných rizík, posilnenie dôveryhodnosti vo vzťahu k obchodnému partnerovi s možnosťou získania výhodnejších obchodných podmienok,
 • písomné vyhlásenie banky v záručnej listine, že uspokojí veriteľa (oprávneného) do výšky určitej peňažnej čiastky, ak dlžník nesplní svoj záväzok, alebo budú splnené iné podmienky stanovené v záručnej listine,
 • podľa požiadaviek klienta - najčastejšie používané druhy bankových záruk: Platobná záruka / Záruka za ponuku  / Akontačná záruka / Záruka za riadne vykonanie kontraktu zabezpečenie - finančné prostriedky na účte klienta, biankozmenka avalovaná majiteľmi, notárska zápisnica, resp. iný zabezpečovací prostriedok akceptovaný bankou

Kontakt pre korporátnych klientov

Vaša otázka po telefóne