Špeciálne financovanie

Možnosť financovania so zárukou Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a.s. (SZRB), alebo spolufinancovania projektov podporovaných zo štrukturálnych fondov EÚ.

Úvery zabezpečené zárukou SZRB

  • krátkodobé (do 1 roku) a dlhodobé záruky (podľa členenia SZRB od 1 roku) v EUR za finančné úvery s priamym a nepriamym zabezpečením na obstaranie hmotného a nehmotného majetku, jeho rekonštrukciu a modernizáciu, úhradu prevádzkových nákladov súvisiacich s obstaraním zásob materiálu, surovín, polotovarov, na prechodný nedostatok finančných prostriedkov súvisiacich s úhradou prevádzkových nákladov,
  • v súlade s aktuálne platnými podmienkami pre poskytovanie záruk SZRB (www.szrb.sk).

Úvery na podporu projektov zo štrukturálnych fondov EÚ

  • spolufinancovanie podnikateľských aktivít (projektov) s podporou štrukturálnych fondov EÚ ako nenávratnej finančnej pomoci, formou participácie (úverom) v prípade nedostatku vlastných finančných zdrojov,
  • individuálny prístup ku každému projektu.

Kontakt pre korporátnych klientov

Vaša otázka po telefóne