Úvery

Úvery určené na financovanie podnikateľských subjektov

Prehľad úverov určených na financovanie podnikateľských subjektov

 • prevádzkové financovanie - určené na financovanie bežných prevádzkových potrieb (napr. nákup zásob, financovanie pohľadávok, krytie sezónnych výkyvov), na preklenutie prechodného nedostatku finančných prostriedkov, prefinancovanie záväzkov, atď.        
 • investičné financovanie - určené najmä na financovanie investičných potrieb (napr. nákup dlhodobého hmotného, resp. nehmotného majetku, financovanie investičnej výstavby alebo rekonštrukčných prác, a pod.), na prefinancovanie záväzkov klienta, a pod.       
 • financovanie developmentu a výstavby nehnuteľností (napr. administratívne budovy, polyfunkčné a obchodné centrá, hotely, bytové projekty a pod.)
 • možnosť vystavenia úverového prísľubu

Kontokorentný úver

 • poskytnutie formou debetného úverového rámca nastaveného na podnikateľskom účte klienta,
 • len v mene EUR,
 • lehota splatnosti - max 1 rok,
 • splácanie priebežné pripísaním platieb na podnikateľský účet, splatenú časť je možné kedykoľvek opätovne čerpať,
 • zabezpečenie - vlastná biankozmenka vystavená majiteľmi, pohľadávky z obchodného styku, nehnuteľný majetok, resp. iné akceptované bankou.

Výhody:

 • preklenutie krátkodobých výkyvov v likvidite firmy,
 • klient sám disponuje s úverovými prostriedkami formou príkazov na úhradu a výberov z podnikateľského účtu klienta vedeného v banke,
 • možnosť obnovenia úveru na ďalšie obdobie po splnení bankou stanovených podmienok.

Splátkové úvery

Revolvingový úver

 • účelové čerpanie úveru,
 • splácanie úveru formou splátok v dohodnutej výške k dohodnutým termínom,
 • lehota splatnosti – jedno obdobie max 1 rok, spolu max. 5 období,
 • zabezpečenie - vlastná biankozmenka  vystavená majiteľmi, pohľadávky z obchodného styku, hnuteľný majetok - zásoby, nehnuteľný majetok, resp. iné akceptované bankou.

Výhody

 • zohľadnenie potrieb vyplývajúcich z podnikateľskej činnosti v rôznych časových obdobiach (výrobný cyklus, sezónnosť...),
 • plynulé financovanie prevádzkových potrieb,
 • pohodlné plánovanie finančných tokov.

Krátkodobý / Strednodobý / Dlhodobý úver

 • účelové čerpanie úveru,
 • splácanie úveru formou splátok v dohodnutej výške k dohodnutým termínom,
 • lehota splatnosti – v závislosti od druhu úveru – krátkodobý max. 1 rok, strednodobý max. 5 rokov, dlhodobý max. 10 rokov (v závislosti od životnosti financovanej investície),
 • zabezpečenie - vlastná biankozmenka vystavená majiteľmi, pohľadávky z obchodného styku, nehnuteľný majetok, hnuteľný majetok, pohľadávky z obchodného styku, a iné akceptované bankou.

Výhody

 • úver pomôže plynulo financovať prevádzkové potreby, resp. investície na rozvoj firmy,
 • individuálny prístup pri posudzovaní podnikateľského zámeru klienta,
 • možnosť rozložiť splácanie úveru na dlhšie časové obdobie v závislosti od potrieb a rešpektovania finančných tokov klienta a zohľadnenia tvorby zisku a odpisov.

Úverový rámec

 • účelové čerpanie úveru - možnosť čerpať jednorazovo, resp. na tranže,
 • súčet aktuálnej istiny všetkých tranží v danom okamihu nesmie prekročiť celkovú schválenú výšku úverového rámca,
 • splatnosť jednotlivých tranží nesmie prekročiť konečnú splatnosť celého úverového rámca,
 • lehota splatnosti – max. 1 rok,
 • zabezpečenie - vlastná biankozmenka vystavená majiteľmi, pohľadávky z obchodného styku, nehnuteľný majetok, resp. iné akceptované bankou.       

Výhody

 • plynulé a efektívne financovanie potrieb,
 • pohodlné plánovanie finančných tokov u klienta,
 • možnosť rozložiť splácanie úveru na dlhšie časové obdobie v závislosti od potrieb a rešpektovania finančných tokov klienta a zohľadnenia tvorby zisku a odpisov.

Projektové financovanie

 • financovanie novovzniknutých spoločností založených prioritne za účelom realizácie konkrétneho projektu (financovanie developmentu, výstavby, financovanie nových výrobných programov, financovanie nákupu podielov spoločností, atď.),
 • financovanie investícií do dlhodobého majetku (výstavba, obnova, rekonštrukcia alebo modernizácia stavieb, a pod.),
 • účelové čerpanie úveru,
 • min. 20% podiel vlastných prostriedkov (equity) na financovaní projektu,
 • splácanie úveru jednorázovo / postupne v nadväznosti na termíny a objemy generovaných prostriedkov,
 • lehota splatnosti – viac ako 1 rok avšak max. 12 rokov,
 • zabezpečenie - prioritne financovaná nehnuteľnosť a iné aktíva súvisiace s projektom; iný nehnuteľný majetok, hnuteľný majetok, obchodné podiely alebo akcie, biankozmenka vystavená majiteľmi, notárska zápisnica, iné akceptované bankou.

Výhody

 • individuálny prístup pri posudzovaní každého projektu,
 • rozloženie financovania finančne náročného projektu na viac subjektov.

Kontakt pre korporátnych klientov

Vaša otázka po telefóne