Služby kapitálového trhu

Základné produkty, ktoré ponúkame klientom na kapitálovom trhu.

Obchodovanie na finančných trhoch na účet klienta

  • sprostredkovanie nákupu a predaja cenných papierov a iných finančných nástrojov.

Úschova a správa CP

  • úschova a správa vrátane držiteľskej správy domácich a zahraničných CP klientov banky.

Depozitár správcovských spoločností

  • vykonáva svoju činnosť v zmysle zákona o Kolektívnom investovaní, ktorý sa zaoberá problematikou podielových fondov. Depozitár koná samostatne, s odbornou starostlivosťou a výlučne v záujme podielnikov podielových fondov. Činnosť depozitára je hlavne kontrolná a vykonávaná v zmysle „Zmluvy o výkone činnosti depozitára".

Organizovanie emisií CP a ich registrácia v centrálnom depozitári

    

Služby súvisiace s CP v CDCP

  • zriadenie a vedenie účtu majiteľa cenných papierov, výpis z účtu, registrácia prevodu, prechodu, presunu cenných papierov, registrácia záložného práva a ďalšie služby člena CDCP na základe požiadavky klienta.

Kontakt pre korporátnych klientov

Vaša otázka po telefóne