Cezhraničná úhrada

Čo je Cezhraničná úhrada?

Cezhraničná úhrada (nahrádza pôvodný pojem Hladká platba)

 • je tu pre klientov, ktorí majú v našej banke otvorený účet,
 • môžete ju zrealizovať na pobočkách banky a prostredníctvom elektronického bankovníctva,
 • peniaze môžete posielať na účty príjemcov do celého sveta.

Čo je cezhraničná úhrada

Ide o prevod v eurách zo zahraničia alebo do zahraničia okrem SEPA úhrady a prevod v inej mene ako EUR (aj v rámci SR) avšak iba v menách uvedených v kurzovom lístku banky.

Pokyn na cezhraničnú úhradu môžete predložiť v papierovej forme na pobočke banky alebo elektronicky prostredníctvom Internet bankingu.

Povinné náležitosti cezhraničného príkazu na úhradu:

 • údaje o platiteľovi (názov a číslo účtu platiteľa),
 • suma a mena (suma peňazí vyjadrená vmene, ktorú platiteľ požaduje zaslať príjemcovi),
 • údaje o príjemcovi (číslo účtu príjemcu v tuzemskom tvare tzv. IBAN alebo v tvare IBAN, názov a adresa),
 • údaje o banke príjemcu (BIC-kód),
 • inštrukcie týkajúce sa poplatkov,
 • dátum vystavenia príkazu,
 • potvrdzujúci úkon klienta, napr. podpis klienta, správne zadaný SMS kód.

Nepovinné náležitosti:

 • dátum splatnosti (dátum odpísania sumy z účtu platiteľa),
 • informácia pre príjemcu (max. 140 znakov),
 • kontakt na platiteľa (telefón, e-mail).

Lehoty spracovania

Lehoty:

Lehoty na predloženie cezhraničných príkazov môžete nájsť v dokumente Lehoty a limity na vykonanie platieb

Poplatky:

Aktuálne poplatky pre cezhraničné úhrady môžete nájsť v Sadzobníku poplatkov

Kurzy:

 • podľa aktuálneho kurzového lístka Poštovej banky.
 • individuálny kurz možno dohodnúť pri platbách nad 30 000 € na tel. čísle 02/5960 3646, 02/5960 3602.

Správnosť údajov uvedených v cezhraničnom príkaze na úhradu je predpokladom bezchybnej úhrady do zahraničia. V prípade nejasných inštrukcií alebo nesprávnych údajov môže banka platbu vrátiť, resp. žiadať poplatky za reklamáciu - uvedenie správnych údajov, resp. doplnenie údajov.

Banka zrealizuje cezhraničný príkaz na úhradu za predpokladu, že platiteľ má na svojom účte dostatok finančných prostriedkov na úhradu i vyrovnanie poplatkov (poplatky Poštovej banky, prípadne iných bánk, v zmysle pokynu platiteľa -  OUR, SHA).

Ak platiteľ nemá na svojom účte dostatok finančných prostriedkov na realizáciu cezhraničného príkazu na úhradu a poplatkov, jeho platba sa stáva čakajúca (max. 5 dní).

Platobné inštrukcie

Platobné inštrukcie:

 • OUR - všetky poplatky hradí platiteľ. Poplatky banky príjemcu i prípadné poplatky sprostredkujúcich bánk budú platiteľovi vyúčtované dodatočne po ich oznámení. Z tohto dôvodu banka na účte platiteľa vinkuluje sumu 33,00 EUR resp. protihodnotu v CM. V prípade neuplatnenia poplatkov zo strany zahraničných bánk sa táto vinkulácia po 30 dňoch uvoľní. Platobná inštrukcia OUR je prípustná iba do krajín mimo EHP alebo v rámci EHP, ak je platba v inej mene ako EHP.
 • SHA - platiteľ i príjemca si každý platí poplatky svojej banky. Prípadné poplatky si sprostredkujúce banky zvyčajne vyžiadajú od príjemcu.

V záujme bezproblémového prevodu peňažných prostriedkov zo zahraničia a ich následného pripísania je nutné oznámiť platiteľovi dolu uvedené inštrukcie v prípade požiadavky zrealizovania platby:

a/ v prospech účtu klienta v Poštovej banke:

 • číslo účtu v tvare IBAN,
 • swiftový kód Poštovej banky, a.s. Bratislava, Slovakia = BIC kód Poštovej banky = POBNSKBA.

b/ na adresu príjemcovi v SR:

 • úplnú adresu príjemcu vrátane PSČ.

Kontakt pre korporátnych klientov

Vaša otázka po telefóne