SEPA platba

Domáce i zahraničné platby v eurách v rámci krajín SEPA za rovnakých podmienok.

Čo je SEPA?

Jednotná oblasť platieb v eurách (Single Euro Payments Area) je oblasťou, kde fyzické a právnické osoby môžu odosielať a prijímať platby v mene EUR rovnakým spôsobom a za rovnakých podmienok bez ohľadu na to, či je to prevod tuzemský alebo cezhraničný.

Prínosy a cieľ SEPA

Už si viac nemusíte zisťovať výšku poplatkov za posielanie a prijímanie platieb v mene EUR. V rámci krajín SEPA platíte jednotný poplatok bez ohľadu na to, či ide o tuzemský alebo cezhraničný prevod.

Bez ohľadu na to, či platbu posielate alebo prijímate v rámci Slovenska alebo do zahraničia, peniaze v mene EUR budú na účet banky príjemcu pripísané najneskôr nasledujúci pracovný deň.

Stačí, ak budete mať len jeden bankový účet. Z neho môžete odosielať alebo prijímať platby v mene EUR v rámci SEPA krajín za rovnaký poplatok a rovnako rýchlo ako pri domácich platbách. Z tohto účtu môžete tiež platiť formou SEPA inkasa v rámci SR aj do zahraničia.

Pri realizácii platby v mene EUR v rámci SEPA krajín používate rovnaké tlačivá pre tuzemské aj cezhraničné platby.

 • odstránenie rozdielov pri realizovaní domácich a cezhraničných platieb v mene EUR,
 • zjednotenie štandardov, pravidiel a postupov pre platobné systémy všetkých krajín.
 • nahradenie národných platobných nástrojov jednotnými SEPA platobnými nástrojmi.

Zoznam krajín SEPA

SEPA krajiny sú krajiny EHP + Švajčiarsko + Monako + San Maríno + Andora + Vatikán + Veľká Británia.

Krajiny EHP: Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Island, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovenská republika, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Taliansko.

Zoznam účastníkov pre SEPA úhrady nájdete tu.

SEPA úhrada

SEPA úhrada je bezhotovostná platba v eurách realizovaná v rámci SEPA krajín. Iniciuje sa prostredníctvom príkazu na úhradu zadaného na spracovanie banke platiteľa, ktorá prevedie finančné prostriedky v prospech účtu banky príjemcu.

SEPA úhrada sa realizuje formou:

 • SEPA príkaz na úhradu
 • SEPA hromadný príkaz na úhradu
 • SEPA trvalý príkaz na úhradu

SEPA úhrada môže byť realizovaná ako štandardná alebo zrýchlená v lehotách stanovených Poštovou bankou v rámci SEPA krajín vrátane SR. SEPA úhradu môžete realizovať:

 • v pobočkách Poštovej banky,
 • na poštách (SEPA hromadný príkaz na úhradu a SEPA trvalý príkaz na úhradu iba v rámci SR),
 • službami elektronického bankovníctva,
 • prostredníctvom poskytovateľov platobných iniciačných služieb (PISP) po splnení podmienok Zákona o platobných službách.

Formát čísla účtu a kódu banky - IBAN a BIC

Váš IBAN a BIC Poštovej banky nájdete na výpise z účtu a v Internet bankingu. IBAN si môžete vypočítať cez IBAN kalkulačku Poštovej banky.

IBAN (medzinárodne štandardizovaný formát čísla účtu) sa používa nielen pri platbách do zahraničia, ale aj pri platbách v rámci SR.

BBAN - formát čísla účtu a kód banky používaný v SR do 1.2.2014:

Bban SEPA

IBAN - medzinárodný formát čísla účtu pre SR:

IBAN

BIC - swiftový kód banky, nie je povinným údajom pre SEPA úhrady.

XML súbor s príkazmi na úhradu

Od 1.2.2016 Poštová banka prijíma príkazy na úhradu v súbore výlučne vo formáte XML. Štruktúru XML súboru nájdete na tomto odkaze

XML výpis

Od 1.2.2016 Poštová banka poskytuje elektronický výpis z účtu výlučne  v národnom formáte XML, ktorého štruktúra vychádza z jednotných pravidiel ISO 20022. XML výpis Vám uľahčí automatizované spracovanie bankových výpisov v účtovných systémoch. Štruktúru XML výpisu nájdete na tomto odkaze.

SEPA inkaso

SEPA inkaso je bezhotovostná platba v eurách v rámci SEPA krajín, ktorá je realizovaná na základe príkazu zadaného banke príjemcom platby, ktorému platiteľ platby udelí súhlas (mandát) s realizáciou SEPA inkasa.

Výhody SEPA inkasa:

 • Platby inkasom vybavíte na jednom mieste

Stačí podpísať súhlas s realizáciou SEPA inkasa (mandát) s príjemcom inkasa a do banky už chodiť  nemusíte. Poštová banka zriadi povolenie na inkaso na vašom účte automaticky po prijatí prvého príkazu na inkaso od príjemcu (spoločnosť, ktorej ste udelili mandát).

 • Nemusíte myslieť na termíny

Inkaso sa zrealizuje automaticky na základe príkazu na inkaso od príjemcu inkasa.

 • Ušetríte na poplatkoch

Zriadenie, zmena alebo zrušenie povolenia na inkaso je bez poplatkov.

 • Realizácia inkasa v deň splatnosti

Inkaso odpíšeme z vášho účtu a zároveň pripíšeme na účet banky príjemcu v deň splatnosti inkasa. Prosíme, ubezpečte sa, že máte na účte dostatok finančných prostriedkov jeden deň pred dátumom splatnosti, aby inkaso prebehlo úspešne. Ak klient nemá na účte dostatok finančných prostriedkov do 19:00 jeden deň pred dátumom splatnosti inkasa, banka inkaso nezrealizuje.

Ako postupovať pri realizácii SEPA inkasa

 1. Podpíšte súhlas s realizáciou SEPA inkasa (mandát) s príjemcom inkasa (energetika, mobilný operátor, Slovenská pošta atď. ) Podpísaním mandátu povoľujete príjemcovi aj Poštovej banke realizáciu inkasa.
 2. Príjemca vám oznámi dátum splatnosti a sumu inkasa najneskôr 14 kalendárnych dní pred dňom splatnosti príkazu na inkaso.
 3. Príjemca pošle príkaz na inkaso na váš účet s informáciami o mandáte.
 4. Poštová banka zriadi povolenie na inkaso na vašom účte na základe údajov mandátu v prvom príkaze na inkaso. Upozornenie: Poštová banka zriadi povolenie na inkaso len v prípade, ak máte nastavený typ ochrany účtu voči SEPA inkasu ako podmienečne chránený.
 5. Ak inkaso neodvoláte, Poštová banka zrealizuje inkaso v deň jeho splatnosti. Suma inkasa je pripísaná na účet banky príjemcu v ten istý deň.

 

Odvolanie SEPA inkasa (keď ste platiteľ)

Odvolať SEPA inkaso môžete:

 • pred jeho splatnosťou (Refusal) – najneskôr jeden deň pred dátumom splatnosti inkasa v pobočke Poštovej banky alebo cez Internet banking,
 • po jeho vykonaní (Refund) – v lehote do 8 týždňov od vykonania inkasa (autorizované SEPA inkaso) v pobočke Poštovej banky,
 • po jeho vykonaní – v lehote od 8 týždňov do 13 mesiacov od vykonania inkasa (neautorizované SEPA inkaso) podaním reklamácie.

Poštová banka  poskytuje 3 typy ochrany účtu voči SEPA inkasu:

1. Zatvorený účet – na zatvorenom účte sa nezrealizuje žiadne inkaso, tzn. Poštová banka odmietne všetky príkazy na inkaso prijaté na Váš účet.

2. Podmienečne chránený účet – Poštová banka zrealizuje inkaso, iba na základe platného povolenia na inkaso.

Poštová banka zriadi povolenie na inkaso automaticky po prijatí prvého príkazu na inkaso od príjemcu, a to na základe informácii o mandáte, ktorý klient podpísal s príjemcom.

Povolenie na inkaso si môžete zriadiť aj priamo na pobočke Poštovej banky, pošte alebo cez Internet banking.

Naviac si na dané povolenie na inkaso môžete nastaviť:

 • limit - maximálnu výšku jednej platby inkasa
 • zakázané CID – zákaz realizácie inkasa od konkrétneho príjemcu inkasa (CID je možné zakázať iba v pobočke Poštovej banky)

3. Otvorený účet – Poštová banka zrealizuje všetky inkasá prijaté na váš účet.

Ak je váš účet otvorený voči akémukoľvek inkasu, môžete si nastaviť:

 • limit - maximálnu výšku jednej platby ktoréhokoľvek inkasa,
 • zakázané CID – zákaz realizácie inkasa od konkrétneho príjemcu inkasa. (CID je možné zakázať iba v pobočke Poštovej banky)

Novozriadené účty sú nastavované s podmienečnou ochranou voči SEPA inkasu. Typ ochrany účtu voči SEPA inkasu si môžete kedykoľvek zmeniť v pobočke Poštovej banky alebo cez Internet banking.

Ak máte záujem o službu SEPA inkaso ako príjemca inkasa, informujte sa v najbližšej pobočke Poštovej banky.

Kontakt pre korporátnych klientov

Vaša otázka po telefóne