Menové transakcie

Spotové menové transakcie

Nákup alebo predaj určitej sumy hlavnej meny za vedľajšiu menu za dohodnutý spotový kurt, s vysporiadaním so spotovou valutou s dodaním alebo bez dodania, kde nedochádza k výmene podkladových aktív, ale k započítaniu oproti záväzkom z opačného menového obchodu.

Derivátové transakcie

Menové forwardy

Obchod, pri ktorom sa zmluvná strana zaväzuje dodať alebo odobrať v dohodnutý deň za cenu dohodnutú pri uzatvorení obchodu dohodnuté množstvo peňažných prostriedkov, pričom vysporiadanie obchodu sa uskutoční s inou ako spotovou valutou buď s reálnymi peňažnými tokmi, alebo len ako čistý rozdiel medzi dohodnutou cenou podkladového nástroja a trhovou cenou podkladového nástroja alebo dohodnutou cenou podkladového nástroja vyplývajúceho z opačného menového obchodu bez dodania.

Menové swapy

Obchod s kombináciou spotu a forwardu, alebo forwardu a forwardu. Ide o nákup určitej sumy hlavnej meny za vedľajšiu menu za dohodnutý kurz, so súčasným záväzkom k spätnému predaju hlavnej meny za vedľajšiu menu vo vopred stanovenom termíne v budúcnosti s vopred dohodnutým kurzom, alebo predaj určitej sumy hlavnej meny za vedľajšiu menu za dohodnutý kurz, so súčasným záväzkom k spätnému nákupu hlavnej meny za vedľajšiu menu vo vopred stanovenom termíne v budúcnosti s vopred dohodnutým kurzom.

Kontakt pre korporátnych klientov

Vaša otázka po telefóne