Odklad splátok

V prípade, že chcete požiadať o odklad kvôli zníženiu príjmov spôsobených aktuálnou situáciou, vyplňte online formulár alebo využite jednu z alternatívnych možností nižšie. Informácie o odklade splátok k podnikateľským úverom aj postup k žiadosti nájdete na špeciálnej stránke.

Pred podaním žiadosti, si prosím, pozorne prečítajte a zvážte tieto informácie:

 1. Odklad splátok neznamená ich odpustenie. Povinnosť zaplatiť splátky úveru sa odkladá na neskôr.
 2. Odkladá sa počet mesačných splátok úveru uvedených vo Vašej žiadosti o odklad splátok, a to odo dňa potvrdenia odkladu splátok veriteľom vrátane splátky úveru, ktorej splatnosť nastala v lehote nie dlhšie ako 30 dní pred podaním žiadosti o odklad splátok  (nie dlhšie ako na deväť mesiacov, ak je veriteľom banka alebo pobočka zahraničnej banky, nie dlhšie ako na tri mesiace, s možnosťou predĺženia o ďalšie tri mesiace, ak je veriteľom iná osoba).
 3. Váš úver sa aj po dobu odkladu splátok ďalej úročí. O spôsobe splatenia týchto úrokov sa s Vami veriteľ dohodne, o čom budete informovaní dodatočne.
 4. Ak súčasťou splátky úveru je aj platba za poistenie, veriteľ vás bude informovať o ďalšom postupe pri jej platbe.
 5. Za tento odklad splátok od vás veriteľ nemôže požadovať žiadne poplatky, náklady a odplaty.
 6. Aj, ak je povolený odklad splátok, je možné úver alebo jeho časť začať splácať alebo predčasne splatiť na podnet dlžníka.


Ako môžete požiadať o odklad splátok?

O odklad splátok môžete požiadať jedným z nasledujúcich spôsobov:

 • online formulár na tomto webe,
 • vyplnením žiadosti o odklad splátok, ktorú nám naskenovanú pošlete e-mailom na odkladsplatok@pabk.sk,
 • vyplnením žiadosti o odklad splátok, ktoré nám podpísané pošlete poštou na adresu
  Oddelenie správy úverov, Poštová banka, a.s. Karloveská 34, 842 64 Bratislava,
 • osobne na našich pobočkách.

Vzhľadom na aktuálnu situáciu, prosím, zvážte osobnú návštevu obchodného miesta, uprednostnite podanie žiadosti na diaľku (cez online formulár na našom webe, e-mailom alebo poštou).

Čo znamená odklad splátok?

Odklad splátok znamená, že počas dohodnutého obdobia (1 – 9 mesiacov), nebudete platiť mesačnú splátku úveru (istinu, ani úrok). Naďalej však budete platiť náhradu nákladov za poistenie schopnosti splácať úver a úver sa bude počas doby odklad naďalej úročiť pôvodnou úrokovou sadzbou. Zároveň sa doba splatnosti úveru predĺži o obdobie odkladu.

Po skončení odkladu splátok začnete úver opäť splácať. Výšku novej mesačnej anuitnej splátky vám pošleme písomne poštou na vašu korešpondenčnú adresu, po schválení žiadaného odkladu splátok.

Informácia o odklade splátok bude zasielaná do Úverového registra – tento odklad bude mať špeciálne označenie, aby bolo možné odlíšiť, že ide o doklad z dôvodu negatívnych dopadov pandémie. Takýto odklad nebude mať negatívny dopad na možnosť čerpať nový úver po skončení odkladu splátok.

Podmienky pre schválenie žiadosti o odklad splátok

 • na úvere, na ktorom žiadate o odklad splátok, nemáte ku dňu podania žiadosti omeškanie so splátkou viac ako 30 dní,
 • k 29.2.2020 ste neboli u nás na inom úvere v omeškaní so splátkou úveru viac ako 30 dní a viac ako 100€,
 • nemáte dohodnutý individuálny splátkový kalendár resp. vám nebol úver zosplatnený.

Často kladené otázky

O odklad splátok môže požiadať ktorýkoľvek dlžník – hlavný dlžník alebo aj ktorýkoľvek zo spoludlžníkov.

Áno, môžete požiadať o odklad splátok aj na viacerých úveroch. V takom prípade v žiadosti o odklad splátok uveďte všetky úvery, na ktorých odklad požadujete.

Počas odkladu splátok nebudete platiť mesačnú anuitnú splátku (istinu ani úroky).

Ak však máte úver poistený, bude potrebné platiť poplatok za poistenie schopnosti splácať úver. V takomto prípade je potrebné, aby ste náklady spojené s poistením schopnosti splácať úver uhrádzali každý mesiac k dátumu splatnosti mesačnej splátky. Ak splácate úver inkasom, poplatok za poistenie si zúčtujeme v deň splatnosti mesačnej splátky.

 Ak úver splácate trvalým príkazom, odporúčame vám, aby ste si na obdobie odkladu splátky nastavili na úhradu nákladov spojených s poistením trvalý príkaz. Pozrite si návod, ako si viete nastaviť trvalý príkaz cez Internet banking alebo Mobilnú aplikáciu.

Áno, môžete. Avšak iba v prípade, že ste v omeškaní menej ako 30 dní. Ak ste vo väčšom omeškaní, odporúčame vám uhradiť čo najskôr omeškanú splátku a potom požiadať o odklad splátok.

Áno, pokiaľ sme vás neinformovali o schválení vašej žiadosti o odklad splátok, pokračujte, prosím, v splácaní.

Nie, návšteva pobočky nie je nutná. Vašu žiadosť vieme spracovať aj bez nutnosti osobnej návštevy.

Akýkoľvek odklad splátok má dopad na výšku splátky úveru po odklade. Ak požiadate o odklad splátok, váš úver sa bude naďalej úročiť aj počas obdobia odkladu a tieto úroky budú zahrnuté do splátok po skončení odkladu.

Ak ste sa dostali do situácie, keď nie ste schopní splácať úver, je dôležité, aby ste sa nám ozvali čo najskôr, ako sa problém vyskytne a zbytočne neodkladali riešenie.

S odkladom splátok sa spája aj zápis informácie o odklade do úverového registra. Odklad splátok bude mať v tomto prípade špeciálne označenie, aby bolo možné odlíšiť, že ide o odklad z dôvodu negatívnych dopadov pandémie. Takýto odklad splátok nebude mať v budúcnosti vplyv na zhoršenie bonity klienta.

Nová výška splátky bude závisieť od konkrétnych parametrov úveru. Novú výšku mesačnej splátky vám oznámime vo liste, v ktorom dostane informáciu o schválení odkladu.

Samozrejme, v takomto prípade stačí požiadať o zrušenie nastaveného odkladu splátok.

Áno môžete. Viac informácií o odklad splátok k podnikateľským úverom nájdete na špeciálnej stránke.