Vyhlásenie o ochrane vkladov

Vážení klienti,

dovoľujeme si vám pripomenúť, že v súvislosti s povinnosťou klientov každoročne predkladať písomné vyhlásenie/potvrdenie o overení ročnej závierky audítorom pre účely rozlišovania vkladov chránených a vkladov vylúčených z ochrany vkladov podľa zákona č.118/1996 Z.z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej len
„Zákon o ochrane vkladov“), je potrebné toto vyhlásenie/potvrdenie predložiť na pobočke Poštovej banky najneskôr do dňa 15.01.2015 vrátane. V prípade zasielania daného vyhlásenia/potvrdenia Poštovej banke poštou, je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky.

V prípade, ak nemáte tlačivo daného dokladu k dispozícii, vyplňte prosím tlačivo Vyhlásenie o ochrane vkladov, je Vám tiež k dispozícií aj na pobočkách Poštovej banky.

Vo vyhlásení potvrdzujete, že vaša účtovná závierka v uvedenom období nemusí byť v zmysle platnej legislatívy overená audítorom, čím splníte  zákonom stanovené predpoklady na ochranu Vašich vkladov podľa Zákona o ochrane vkladov.

Ak nepredložíte Poštovej banke dané vyhlásenie/potvrdenie  v stanovenom termíne, t.j. do dňa 15.01.2015 vrátane, vaše vklady vedené v Poštovej banke nebudú chránené v zmysle Zákona o ochrane vkladov od prvého dňa príslušného kalendárneho roka, teda od 01.01.2015, ale až od prvého dňa štvrťroka nasledujúceho po predložení daného vyhlásenia.

V prípade, ak vaša účtovná uzávierka za predchádzajúce účtovné obdobie je overovaná audítorom, vklady nie sú chránené v zmysle zákona o ochrane vkladov.