V živote každého z nás nastávajú aj smutné chvíle, medzi ktoré nepochybne patrí strata blízkej osoby. Pri takejto mimoriadne ťažkej situácii málokto myslí aj na niečo iné ako na pociťovaný žiaľ. Popritom však pozostalých čaká množstvo vybavovania po úradoch. Aj napriek náročnej situácii je dôležité vybaviť všetky administratívne záležitosti súvisiace s úmrtím s chladnou hlavou. Výnimkou nie je ani návšteva banky zosnulého.

Keďže naši klienti v súčasnosti riešia aj takéto životné situácie, pripravili sme rozhovor s kolegyňou Mirkou z oddelenia zákazníckej skúsenosti, ktorá nám priblíži, na čo všetko po strate blízkej osoby treba myslieť a ako postupovať pri vybavovaní v banke zosnulého

Smrť blízkeho každého veľmi zasiahne, preto je normálne, že pozostalí nevedia, ako v takejto situácii postupovať... Vedela by si našim klientom povedať, kde všade je potrebné nahlásiť úmrtie blízkej osoby?

Prvým krokom je nahlásenie úmrtia vášho blízkeho na matrike. Treba tak urobiť na matričnom úrade v obci alebo v mestskej časti, kde úmrtie nastalo. Tiež je dobré upovedomiť o úmrtí vášho blízkeho aj ostatné inštitúcie, ku ktorým mal zosnulý nejaké záväzky ako napr. Sociálnu poisťovňu, zamestnávateľa, u ktorého zosnulý pracoval, dôchodkovú správcovskú spoločnosť, v ktorej si váš blízky sporil na dôchodok a v neposlednom rade banku zosnulého.

Akým spôsobom vie pozostalý nahlásiť úmrtie u nás v banke a čo všetko na to potrebuje?

Ľudia si často myslia, že nahlásiť úmrtie môže iba disponent účtu, čo však nie je pravda. Nahlásiť úmrtie môže ktokoľvek z pozostalých, je však potrebné, aby nahlasovateľ predložil úmrtný list (originál alebo notársky overenú fotokópiu úmrtného listu). Ak je to vzhľadom na situáciu možné, je dobré priniesť a odovzdať platobné karty zosnulého a, ak boli vydané, aj dispozičné karty k účtu.

Môžu pozostalí nahlásiť úmrtie v banke v ktorejkoľvek pobočke?

Áno. Nahlásiť to môžu pozostalí na ktoromkoľvek obchodnom mieste banky (pobočka, pracovisko finančných služieb, pošta) predložením úmrtného listu.

Čo v prípade, že pozostalý zabudne nahlásiť úmrtie? Môže byť banka upovedomená o úmrtí od inej inštitúcie?

V banke sa, samozrejme, o úmrtí nášho klienta môžeme dozvedieť aj cez Sociálnu poisťovňu, notára alebo prostredníctvom vrátených listových zásielok, prípadne nám je doručené súdne rozhodnutie. Informácia o úmrtí klienta však musí byť do banky doručené z hodnoverného zdroja.  

Čo sa po nahlásení úmrtia stane s peniazmi na účte zosnulého klienta? Môže napr. rodinný príslušník alebo disponent zaplatiť pohreb z účtu zosnulého klienta?

neď ako sa dozvieme o úmrtí klienta, dôjde k zablokovaniu účtu. To znamená, že účet sa zablokuje voči hotovostným a bezhotovostným vkladom i výberom, zrušia sa všetky doplnkové služby k účtu ako napríklad inkaso či trvalý príkaz. Pozastavuje sa aj zasielanie výpisov z účtu a takisto aj  spoplatnenie účtu. Ešte by som pri inkasách a trvalých príkazoch odporučila, aby si predtým ako pozostalí nahlásia úmrtie v banke, pozreli trvalé príkazy či inkasá nastavené na účte zosnulého. Tie trvalé príkazy, ktoré chcú naďalej platiť, odporúčam zriadiť na inom účte. Pri povoleniach na inkaso je potrebné kontaktovať inkasanta a oznámiť mu úmrtie a požiadať o zmenu účtu, z ktorého pozostalí chcú, aby im suma bola inkasovaná.

Dôležité je uvedomiť si, že s účtom nemôže disponovať  alebo ho zrušiť až do ukončenia dedičského konania nikto – t. j. ani najbližší rodinný príslušník či disponent. Preto nie je možné, aby sa z účtu vyberali finančné prostriedky ani na úhradu pohrebu.

A čo ostatné produkty, napríklad ak mal klient hypotéku či spotrebný úver? Je potrebné, aby pozostalí čakali tak ako pri účte až do ukončenia dedičského konania?

Ak bol spotrebiteľský úver či úver na bývanie do úmrtia riadne splácaný, tak v prípade, že sa na úvere nenachádza žiadny iný dlžník/spoludlžník, od informácie o úmrtí klienta do ukončenia dedičského konania banka vypne úročenie na úvere. V takomto prípade sa čaká až do ukončenia dedičského konania, keď budú známi právoplatní dediči, ktorých po ukončení dedičského konania banka vyzve na uhradenie dlhu do výšky nadobudnutého dedičstva. Dedič sa môže s bankou dohodnúť aj na postupnom splácaní úveru. V prípade, ak je na úvere ďalší živý dlžník/spoludlžník, tak je povinný úver ďalej splácať a na úvere sa nič nemení. Spoludlžníkovi posielame oznámenie, v ktorom ho informujeme, aby pokračoval v splácaní úveru, a uvádzame tam všetky potrebné informácie: aká je výška splátky, na aké číslo účtu má splátku posielať atď. Nedá sa však všeobecne povedať, aký je univerzálny postup, pretože niektoré prípady sa riešia individuálne,  ako napríklad, keď sa úver nespláca alebo je exekuovaný a pod. 

Akú úlohu hrá v takomto prípade poistenie schopnosti splácať úver?

Ak mal klient poistenie finančných splátok v prípade poistnej udalosti smrti, tak Poštová poisťovňa v prípade úmrtia preveruje poistnú udalosť, a ak je uznaná, poisťovňa vyplatí jednorazovo poistné plnenie vo výške nesplatenej istiny úveru ku dňu vzniku poistnej udalosti.  Ak je na úvere neuhradený úrok alebo poplatky, tak tie musí uhradiť následne spoludlžník, resp. právoplatný dedič.

Aký je postup po ukončení dedičského konania? Čo je potrebné doručiť banke?

Po ukončení dedičského konania je potrebné, aby nám jeden z dedičov doniesol originál alebo overenú kópiu osvedčenia/uznesenia o dedičskom konaní, na ktorej základe vysporiadame a následne zrušíme všetky produkty zosnulého. Ak mal napríklad zosnulý vkladnú knižku, je nevyhnutné ju priniesť so sebou.

V prípade, že dediči zdedili peniaze po zosnulom, po akej dobe im budú vyplatené?

Po doručení originálu alebo overenej kópie osvedčenia/uznesenia o dedičstve do banky, príde k vyplateniu najneskôr do 30 dní, ak osvedčenie /uznesenie o dedičskom konaní obsahuje všetky náležitosti a vyznačenú právoplatnosť.

Môže sa stať, že banka odmietne dedičom vyrovnať zdedené produkty? Ak áno, kedy najčastejšie takéto situácie nastávajú a na čo si pri nich má dať klient pozor?

Vyrovnať dedičstvo môžeme zamietnuť v prípade, ak je nám doručené neprávoplatné či neúplné osvedčenie/uznesenie o dedičskom konaní alebo ak dostaneme neoverenú fotokópiu rozhodnutia o dedičskom konaní. Stretávame sa aj s prípadmi, že produkt nebol zahrnutý do dedičstva a pod. Všetky takéto  prípady sú riešené individuálne a banka vždy poradí dedičom, ako majú ďalej postupovať. Každý prípad je iný.

Aj v takejto neľahkej životnej situácii sme tu pre našich klientov a robíme všetko, aby sme im vyšli v ústrety. Ak v súvislosti s touto témou potrebujete poradiť alebo sa čokoľvek opýtať, sme tu pre vás na našich obchodných miestach alebo Infolinke. Môžete sa na nás kedykoľvek obrátiť.