Poznáte skratku RPMN? Vysvetlíme vám, čo znamená

RPMN je jedným z najdôležitejších indikátorov toho, koľko vás v konečnom dôsledku vyjde úver a jeho splatenie. Ak neviete, čo skratka RPMN znamená a uvažujete nad úverom, je najvyšší čas, aby ste sa s RPMN zoznámili.

Desat Eur

RPMN vyjadruje ročnú percentuálnu mieru nákladov. Ide o zloženú úrokovú mieru, ktorá obsahuje nielen reálny úrok daného úveru, ale aj možné poplatky súvisiace s poskytnutím úveru, ktoré sú prepočítané v percentuálnom vyjadrení na rok.

Konkrétne teda RPMN obsahuje:

  • ročnú úrokovú mieru,
  • poplatky rôzneho druhu.

Medzi tieto poplatky zaraďujeme napríklad poplatky za poskytnutie úveru, náklady na poistenie a podobne. Samotný úrok vami vybraného úveru teda nie je jediným číslom, ktoré by vás malo pri hľadaní tej najvýhodnejšej pôžičky zaujímať.

Práve RPMN rozhoduje o tom, koľko za úver naozaj zaplatíte. Úplne zjednodušene by sa dalo povedať, že RPMN vyjadruje všetky náklady, ktoré sú spojené s úverom.

Ako sa RPMN líši a podľa čoho si vybrať úver?

RPMN nie je vždy rovnaká a môžu ju ovplyvniť viaceré faktory. Napríklad aj výška poskytovaného úveru, čas, na ktorý je úver poskytnutý, výška nákladov (poplatkov a splátok, ktoré súvisia s poskytnutím úveru) a aj lehota splatnosti každej splátky.  

Pri výbere úveru je lepšie riadiť sa nielen výškou úroku, ale aj výškou RPMN. Vo všeobecnosti však platí, že čím nižšia miera RPMN, tým je pre vás úver výhodnejší.

Podľa zákona o spotrebiteľských úveroch vás musí váš veriteľ (banka alebo nebanková inštitúcia) o hodnote RPMN upovedomiť pred podpisom zmluvy. Hodnotu RPMN musia mať uvedenú ako v ponuke, tak aj v zmluve, ktorú budete podpisovať. V Poštovej banke hodnotu RPMN zistíte jednoducho – bude uvedená v zmluve k vášmu spotrebiteľskému úveru.