Bratislava 22. júna 2020 – Priaznivá situácia v oblasti rastu poistného kmeňa a aktivity v oblasti kontroly nákladov sa pozitívne prejavili aj v raste zisku Poštovej poisťovne. Medziročne sa jej zisk zvýšil o 46 % a dosiahol hodnotu 3,3 mil. eur. Je to historicky najlepší výsledok hospodárenia od roka 2008, keď sa Poštová poisťovňa stala členom skupiny Poštovej banky.

 

V roku 2019 dosiahla Poštová poisťovňa kladný a stabilný hospodársky výsledok, pokračovala v raste poistného kmeňa a zisku. Hrubé predpísané poistné narástlo o 7,3 % a dosiahlo úroveň 17 mil. eur. Rástlo najmä poistné za životné poistenie o 9 % na 15,2 mil. eur. Poistné za neživotné poistenie pokleslo o 3 % na 1,8 mil. eur. Bilančná suma Poštovej poisťovne ku koncu minulého roku predstavovala hodnotu 42,7 mil. eur, vlastné imanie sa zvýšilo na 17,1 mil. eur. Poisťovňa má dostatok kapitálu, jej miera solventnosti ku koncu roka 2019 je na vysokej úrovni 234 %.

 

Poštová poisťovňa využíva na distribúciu svojich produktov najmä pobočkovú sieť Poštovej banky a Slovenskej pošty, čo jej umožňuje vysoký stupeň dostupnosti na celom území Slovenskej republiky. Nárast novej obchodnej produkcie bol o 9 % vyšší oproti roku 2018.

 

V oblasti investícií situáciu na trhu dlhodobo ovplyvňuje prostredie nízkych úrokových sadzieb, ktoré sa prejavujú aj na nízkej výnosnosti najmä dlhových cenných papierov. Napriek tomu, vďaka čiastočnej zmene v štruktúre portfólia investícií, dosiahla poisťovňa vyšší investičný výnos v porovnaní s predchádzajúcim obdobím.

 

V oblasti poistných plnení vyplatila poisťovňa takmer 7 miliónov eur, čo je nárast o 3 %. Napriek rastu obchodnej činnosti pokračovala poisťovňa vo zvyšovaní efektivity a v optimalizácii procesov, čo viedlo k poklesu prevádzkových nákladov o 7 %. O vynikajúcich výsledkov Poštovej poisťovne svedčí aj zisk 3. miesta v rebríčku Trend Top 2019 v kategórii Poisťovňa roka 2019. 

 

Poštová poisťovňa poskytuje životné aj neživotné poistenie najmä formou skupinového riešenia prostredníctvom bankopoistenia, ako aj formou jednoduchých poistení predávaných v pobočkách Slovenskej pošty a Poštovej banky, prípadne v ďalších externých distribučných sieťach. Cieľom Poštovej poisťovne je dosahovať stabilný zisk pre svojich akcionárov a zároveň poskytovať svojim klientom dostupné poistenie a kvalitné služby. Stavia najmä na profesionalite a odbornosti predajcov v pobočkovej sieti Poštovej banky a Slovenskej pošty, ako aj svojich zamestnancov. Špecializuje sa na jednoduché poistné produkty, ktoré vhodne dopĺňajú produktové portfólio Poštovej banky a Slovenskej pošty. Okrem hlavnej distribúcie cez pobočkovú sieť Poštovej banky a Slovenskej pošty pokračovala Poštová poisťovňa v rozširovaní predaja poistenia aj prostredníctvom externých distribučných kanálov a online.