Úver na pomoc podnikateľom

Úver na pomoc podnikateľom je určený na preklenutie náročného obdobia samostatne zárobkovo činným osobám alebo spoločnostiam s ručením obmedzeným s ročným obratom od od 10 tis. eur do 1 mil. eur. Úver s 0 % úrokom a ďalšími benefitmi ako odpustenie poplatku za poskytnutie či možnosť odkladu splátok až na 6 mesiacov, môžu získať podnikatelia z ohrozených odvetví do výšky 10.000 eur. Od 27. 7. neposkytujeme úvery na pomoc podnikateľom.

V aktuálnej mimoriadnej situácii spojenej s koronavírusom dbáme na bezpečnosť našich klientov i zamestnancov a proces podania žiadosti o úver eliminujeme na jednu návštevu pobočky. V prípade, ak máte záujem o daný úver, postupujte, prosíme, podľa nasledovných krokov:

 1. Vyplňte žiadosť o úver na pomoc podnikateľom,
 2. Pošlite vyplnenú žiadosť a požadované prílohy na e-mail: pomocpodnikatelom@pabk.sk,
 3. Po doručení a posúdení žiadosti vás budú kontaktovať naši kolegovia a oznámia vám výsledok rozhodnutia. V prípade, ak bude rozhodnutia kladné, tak si dohodnú s vami stretnutie na našej pobočke. 

  Upozornenie: V záujme urýchlenia posudzovania Žiadosti o úver Vás prosíme vyplniť zodpovedne všetky polia v žiadosti. Proces posudzovania/schválenia je možný len na základe korektne vyplnenej Žiadosti.

 4. Pri návšteve pobočky podpíšete žiadosť, úverové zmluvy a môžete čerpať úver. Poprosíme vás o dodržiavanie zvýšených bezpečnostných opatrení spojených s návštevou pobočky– noste rúško a rukavice.

Ak potrebujete viac informácii o úvere na pomoc podnikateľom, kontaktujte nás telefonicky na 0850 00 6500 (*6500).

V prípade ak vám nevyhovuje elektronické podanie žiadosti, môžete využiť ktorúkoľvek pobočku Poštovej banky, radi vám pomôžeme s vyplnením žiadosti a odoslaním na spracovanie.

Často kladené otázky

Úver je určený pre fyzické osoby – podnikateľov a menšie obchodné spoločnosti s ročným obratom od 10 tis. eur do 1 mil. eur, na ktorých podnikateľskú činnosť majú negatívny dopad prijaté opatrenia v súvislosti s mimoriadnou situáciou spojenou so šíriacim sa koronavírusom.

Áno, zamerali sme sa na pomoc odvetviam, ktoré mimoriadna situácia súvisiaca s koronavírusom najviac postihla. Ide o nasledovné:

 • Výroba textilu [13000]
 • Príprava a spriadanie textilných vlákien [13100]
 • Tkanie textilu [13200]
 • Konečná úprava textilu [13300]
 • Výroba pleteného a háčkovaného textilu [13910]
 • Výroba posteľnej bielizne a textilných výrobkov pre domácnosť [13921]
 • Výr.dopln.okr.kobercov [13922]
 • Výr.ost.text.okr.odevov [13929]
 • Výroba kobercov a rohoží [13930]
 • Výroba povrazov, šnúr, motúzov a sieťovín [13940]
 • Výroba netkaného textilu [13950]
 • Výr.ost.technic.textilu [13960]
 • Výr.ost.textilu i.n. [13990]
 • Výroba kožených odevov [14110]
 • Výroba pracovných odevov [14120]
 • Výroba ost.vrch.ošatenia [14130]
 • Výroba spodnej bielizne [14140]
 • Výroba ost.odevov [14190]
 • Výroba kožušinových výr. [14200]
 • Výroba pletených a háčkovaných pančúch [14310]
 • Výroba ostatných pletených a háčkovaných odevov [14390]
 • Výroba kože a kožených výrobkov [15000]
 • Činenie a apretovanie kože; výroba kufrov, kabeliek, sediel a popruhov; úprava a farbenie kože [15100]
 • Činenie a apretovanie kože; úprava a farbenie kožušín [15110]
 • Výroba kufrov, kabeliek a podobných výrobkov, sediel a popruhov [15120]
 • Výroba obuvi [15200]
 • Výroba motocyklov [30910]
 • Výroba bicyklov [30920]
 • Výroba kancelár.nábytku [31010]
 • Výroba kuchyn.nábytku [31020]
 • Výroba matracov [31030]
 • Výroba ost.ho nábytku [31090]
 • Výroba šperkov [32120]
 • Výroba bižutérie [32130]
 • Výroba hudob.nástrojov [32200]
 • Výroba športových potrieb [32300]
 • Výroba hier a hračiek [32400]
 • Elektrické, inštalačné a iné stavebno-montážne práce [43200]
 • Elektrická inštalácia [43210]
 • Inšt.kanal,výhrev.zar. [43220]
 • Ost.stavebná inštalácia [43290]
 • Kompletizačné a dokončovacie práce [43300]
 • Omietkarské práce [43310]
 • Stolárske práce [43320]
 • Obkladanie stien a kladenie dlážkových krytín [43330]
 • Maľovanie a zasklievanie [43340]
 • Ost.stav.kompletiz.práce [43390]
 • Ostatné špecializované stavebné práce [43900]
 • Pokrývačské práce [43910]
 • Ost.špecializ.stav.práce [43990]
 • Predaj motorových vozidiel [45100]
 • Predaj automobilov [45110]
 • Predaj ost.motor.voz. [45190]
 • Maloobchod, okrem motorových vozidiel a motocyklov [47000]
 • Maloobchod nešpecializ. [47110]
 • Ost.maloob.nešpecializ. [47190]
 • Maloobchod s potravinami, nápojmi a tabakom v špecializovaných predajniach [47200]
 • Maloobchod s ovocím a zeleninou v špecializovaných predajniach [47210]
 • Maloobchod s mäsom [47220]
 • Maloobchod s rybami [47230]
 • Maloobchod s chlebom [47240]
 • Maloobchod s nápojmi [47250]
 • Maloobchod s tabak.výr. [47260]
 • Ost.maloobch.s potravin. [47290]
 • Maloobch.s pohon.látkami [47300]
 • Maloobchod s počítačmi [47410]
 • Maloob.s telekom.prístr. [47420]
 • Maloobch.s audio.prístr. [47430]
 • Maloobchod s ostatným tovarom pre domácnosť v špecializovaných predajniach [47500]
 • Maloobchod s textilom [47510]
 • Mal.so žel.tov,farb,skl. [47520]
 • Maloobch.s kobercami [47530]
 • Maloobch.s el.dom.zar. [47540]
 • Maloobchod s nábytkom [47590]
 • Maloobchod s knihami [47610]
 • Maloobchod s novinami [47620]
 • Maloobchod s audio- a videonahrávkami v špecializovaných predajniach [47630]
 • Maloob.so šport.potreb. [47640]
 • Maloobchod s hračkami [47650]
 • Maloobchod s odevmi [47710]
 • Maloobchod s obuvou a koženými výrobkami v špecializovaných predajniach [47720]
 • Maloobch.s kozmet.výr. [47750]
 • Maloobchod s kvetmi [47760]
 • Maloobchod s hodinami [47770]
 • Ostatný maloobchod s novým tovarom v špecializovaných predajniach [47780]
 • Maloob.s paliv.pre dom. [47781]
 • Ost.maloob.s novým tov. [47789]
 • Maloobchod s použit.tov. [47790]
 • Maloob.v stánk.s potrav. [47810]
 • Maloob.v stánk.s textil. [47820]
 • Maloob.v stánk.s os.tov. [47890]
 • Maloobchod mimo predajní, stánkov a trhov [47900]
 • Ost.maloob.mimo predajní [47990]
 • Osobná železničná doprava, medzimestská [49100]
 • Taxislužba [49320]
 • Ost.osobná pozemná dopr. [49390]
 • Námorná a pobrežná osobná vodná doprava [50100]
 • Vnútrozem.osob.vod.dopr. [50300]
 • Osobná letecká doprava [51100]
 • Vedľ.čin.v pozem.dopr. [52210]
 • Vedľ.čin.vo vodnej dopr. [52220]
 • Vedľ.čin.v letec.dopr. [52230]
 • Ost.pomoc.čin.v doprave [52290]
 • Hotelové a podobné ubytovanie [55100]
 • Turistické a iné krátkodobé ubytovanie [55200]
 • Autokempingy, táboriská a miesta pre karavány [55300]
 • Ubytovanie ost.dočasné [55909]
 • Jedálne [56101]
 • Ost.účelové stravovanie [56109]
 • Dodávka jedál [56210]
 • Ost.jedálenské služby [56290]
 • Služby pohostinstiev [56300]
 • Fotografické čin. [74200]
 • Prekladateľské a tlmočnícke činnosti [74300]
 • Ost.poskytov.ľud.zdrojov [78300]
 • Činnosti cestovných agentúr a cestovných kancelárií [79100]
 • Čin.cestov.agentúr [79110]
 • Čin.cestov.kancelárií [79120]
 • Ost.rezervačné služ. [79900]
 • Administratívne a pomocné činnosti [82100]
 • Administr-kancelár.čin. [82110]
 • Kopírovanie, príprava dokumentov a ostatné špecializované pomocné administratívne činnosti [82190]
 • Organizovanie kongresov [82300]
 • Predškolská výchova [85100]
 • Základné školstvo [85200]
 • Stred.všeob.školstvo [85310]
 • Stredné odborné školstvo [85321]
 • Odborné učilištia [85322]
 • Ost.stred.tech,odb.škol. [85329]
 • Pomaturitné neterciárne vzdelávanie [85410]
 • Terciárne vzdelávanie [85420]
 • Športová a rekreačná výchova [85510]
 • Umelecké vzdelávanie [85520]
 • Činnosti škôl pre výučbu vedenia dopravných prostriedkov [85530]
 • Ost.vzdelávanie i.n. [85590]
 • Ošetr.služ.v pobyt.zar. [87100]
 • Starostlivosť o osoby s mentálnym postihnutím, duševne choré a drogovo závislé osoby v pobytových zariadeniach [87200]
 • Starostlivosť o staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím v pobytových zariadeniach [87300]
 • Ost.starostl.s pobytom [87900]
 • Sociálna práca bez ubytovania [88000]
 • Sociálna práca bez ubyt. [88100]
 • Ostatná sociálna práca bez ubytovania [88900]
 • Denná starostliv.o deti [88910]
 • Ost.soc.star.bez.ubyt. [88990]
 • Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti [90000]
 • Scénické umenie [90010]
 • Prevádzka kultúr.zariad. [90040]
 • Činnosti múzeí [91020]
 • Prevádzkovanie historických pamiatok a budov a podobných turistických zaujímavostí [91030]
 • Činnosti botanických a zoologických záhrad a prírodných rezervácií [91040]
 • Športové, zábavné a rekreačné činnosti [93000]
 • Prevádzka šport.zar. [93110]
 • Fitnescentrá [93130]
 • Ost.zábav,voľnočas.čin. [93290]
 • Oprava počítačov [95110]
 • Oprava komunikač.zar. [95120]
 • Oprava spotreb.elektr. [95210]
 • Oprava domácich zar. [95220]
 • Oprava obuvi [95230]
 • Oprava nábytku a domácich zariadení [95240]
 • Oprava hodín, hodiniek a šperkov [95250]
 • Oprava iných osobných potrieb a potrieb pre domácnosti [95290]
 • Ostatné osobné služby [96000]
 • Pranie a chemické čist. [96010]
 • Kadernícke a kozmetické služby [96020]
 • Služ.týk.sa teles.pohody [96040]

Po splnení bankou stanovených kritérií môžu podnikatelia získať úver do výšky 10.000 eur.

Pri každej podanej žiadosti zohľadňujeme nasledovné kritériá:

 • príjmy podnikateľov z období predchádzajúcich tejto mimoriadnej situácii,
 • záväzky podnikateľov,
 • prípadné omeškanie splácania podnikateľského úveru v inej banke,
 • exekúcie alebo nedoplatky na Daňovom úrade, Sociálnej poisťovni, Zdravotnej poisťovni.

Po posúdení vyššie uvedených kritérií budeme klienta informovať, či jeho žiadosť o poskytnutie úveru bola schválená alebo zamietnutá.

Najdlhšia možná splatnosť tohto úveru je 18 mesiacov.

Nie, chceme podnikateľom pomôcť prekonať toto obdobie s čo najmenšou ujmou na ich podnikateľských aktivitách. Preto má každý podnikateľ, ktorému bude žiadosť schválená, automaticky povolený odklad splácania úveru o 6 mesiacov.

Nie, daňové priznanie ešte nemusíte mať podané. V tomto prípade posúdime vašu žiadosť na základe predbežných účtovných výkazov alebo na základe čestného vyhlásenia o Vašich tržbách za rok 2019.

Úver na pomoc podnikateľom poskytujeme s 0% úrokom po celú dobu jeho splatnosti. Podnikateľ tento úver získa bez poplatku za poskytnutie.

Áno,  úver je možné predčasne splatiť bez poplatku.

Podrobnosti ako požiadať o úver spolu s ďalšími dôležitými údajmi nájdete na tejto stránke. 

Nie, pre podanie žiadosti nie je nutná návšteva pobočky. Vzhľadom na mimoriadnu situáciu komunikácia s bankou a zasielanie podkladov potrebných pre podanie žiadosti prebieha elektronicky. Návšteva pobočky je potrebná až po schválení úveru pri podpise úverovej dokumentácie.

Áno, musíte však spĺňať všetky bankou požadované kritériá.

Pre využitie úveru na pomoc podnikateľom, ktorý poskytujeme s 0 % úrokom a bez poplatku za poskytnutie, je nutné mať v Poštovej banke otvorený podnikateľský účet.

Áno, aj v tomto prípade je možné úver získať. Pre posúdenie možnosti získať úver je nutné uviesť všetky informácie o Vašich podnikateľských výsledkoch do žiadosti o úver.

Za úver na pomoc podnikateľom požaduje banka osobné ručenie majiteľmi spoločnosti, resp. podnikateľom formou dohody o ručení.

Nie, tento úver môžu získať aj neklienti Poštovej banky. V prípade záujmu o úver, vyplňte žiadosť o jeho poskytnutie a zašlite ho na email: pomocpodnikatelom@pabk.sk . Každá žiadosť bude individuálne posúdená.