Fond ochrany vkladov

Fond ochrany vkladov, zriadený zákonom NR SR č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov sústreďuje peňažné príspevky bánk a pobočiek zahraničných bánk na poskytovanie náhrad za nedostupné vklady. Banky do tohto fondu pravidelne prispievajú, aby v prípade vážnych dôvodov boli schopné klientov vyplácať ich vklady. Práve vďaka tomuto fondu sa určitá výška vkladov stanovená v zákone vyplatí klientom z tohto fondu. Podľa zákona o ochrane vkladov má za nedostupný vklad v banke vkladateľ právo na náhradu v celej výške nedostupného vkladu, najviac však do sumy 100 000 EUR, ktoré sú vedené na meno, resp. názov spoločnosti fyzických osôb, nadácií a neziskových organizácií, spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov, právnických osôb (okrem finančných organizácií), ktoré nemusia mať účtovnú uzávierku overenú audítorom a túto informáciu doručili svojej banke v zákonne stanovenom termíne (najneskôr 15 dní po skončení účtovného obdobia). Hranica 100 000 EUR je od 31.12.2010 jednotná pre všetky krajiny Európskej únie.

Poštová banka, a. s. je taktiež účastníkom systému ochrany vkladov v Slovenskej republike.

Fixná úroková sadzba

Späť na slovník pojmov

Infolinka

0850 00 6500

Operátori sú vám k dispozícii každý pracovný deň od 8.00 hod. do 19.00 hod. a počas víkendu od 9.00 do 17.00 hod.
Mimo štátnych sviatkov.