Výpovedná lehota

Výpovedná lehota sa používa pri vkladoch. Predstavuje obdobie, počas ktorého majiteľ vkladového produktu nemôže disponovať peňažnými prostriedkami, ktoré má vložené na účte bez toho, aby došlo k strate úroku, prípadne k platbe sankčného poplatku. Výpovedná lehota začína plynúť odo dňa, ktorý nasleduje po dni, keď doručíme banke písomnú výpoveď alebo neskorším dňom, od ktorého ako majiteľ účtu vklad vypovieme. Klient si môže peňažné prostriedky vybrať z účtu aj predčasne, v takomto prípade však banka znížiť jeho vyberanú sumu o poplatok za nedodržanie trvania výpovednej lehoty. Výška poplatku záleží od obchodných podmienok jednotlivých bánk.

Variabilný symbol | Vklad | Vkladná knižka

Späť na slovník pojmov

Infolinka

0850 00 6500

Operátori sú vám k dispozícii každý pracovný deň od 8.00 hod. do 19.00 hod. a počas víkendu od 9.00 do 17.00 hod.
Mimo štátnych sviatkov.