Čo by som mal vedieť a zvážiť pred podaním žiadosti o odklad splátok?

Pred podaním žiadosti si, prosím, pozorne prečítajte a zvážte tieto informácie:

  1. Odklad splátok neznamená ich odpustenie. Povinnosť zaplatiť splátky úveru sa odkladá na neskôr.
  2. Odkladá sa počet mesačných splátok úveru uvedených vo vašej žiadosti o odklad splátok, a to odo dňa potvrdenia odkladu splátok veriteľom vrátane splátky úveru, ktorej splatnosť nastala v lehote nie dlhšie ako 30 dní pred podaním žiadosti o odklad splátok  (nie dlhšie ako na deväť mesiacov, ak sú veriteľom banka alebo pobočka zahraničnej banky, nie dlhšie ako na tri mesiace, s možnosťou predĺženia o ďalšie tri mesiace, ak je veriteľom iná osoba).
  3. Váš úver sa aj počas odkladu splátok ďalej úročí. O spôsobe splatenia týchto úrokov sa s vami veriteľ dohodne, o čom budete informovaní dodatočne.
  4. Ak súčasťou splátky úveru je aj platba za poistenie, je potrebné platbu za poistenie uhrádzať aj počas odkladu splátok.
  5. Za tento odklad splátok od vás veriteľ nemôže požadovať žiadne poplatky, náklady a odplaty.
  6. Na základe ukončenia obdobia platnosti usmernenia Európskeho orgánu pre bankovníctvo, sú odklady splátok nastavené od 1.4.2021, zasielané do úverového registra s negatívnym príznakom, čo môže mať v budúcnosti dopad na poskytnutie ďalších úverov.

Aj v prípade, ak je povolený odklad splátok, je možné úver alebo jeho časť začať splácať alebo predčasne splatiť na podnet dlžníka.