Čo znamená odklad splátok lex corona?

Odklad splátok lex corona znamená, že počas dohodnutého obdobia (1 – 9 mesiacov) nebudete platiť mesačnú splátku úveru (istinu, ani úrok). Naďalej však budete platiť náhradu nákladov za poistenie schopnosti splácať úver a úver sa bude počas doby odkladu naďalej úročiť pôvodnou úrokovou sadzbou. Zároveň sa doba splatnosti úveru predĺži o obdobie odkladu.

Po skončení odkladu splátok začnete úver opäť splácať. Výšku novej mesačnej anuitnej splátky vám pošleme písomne poštou na vašu korešpondenčnú adresu po schválení žiadaného odkladu splátok.

O odklad splátok lex corona je možné požiadať iba raz.

Informácie o odklade splátok sú zasielané do úverového registra nasledovne:

Odklady splátok nastavené do 31.3.2021 (vrátane) majú  špeciálne označenie, aby bolo možné odlíšiť, že ide o odklad z dôvodu negatívnych dosahov pandémie. Takýto odklad nebude mať negatívny dosah na možnosť čerpať nový úver po skončení odkladu splátok.

Na základe ukončenia obdobia platnosti usmernenia Európskeho orgánu pre bankovníctvo, a odklady splátok nastavené od 1.4.2021 zasielajú do úverového registra s negatívnym príznakom v zmysle zákona č. 67/2020 Z.z., čo môže mať v budúcnosti dopad na poskytnutie ďalších úverov.