Ako mám postupovať pri dedičskom konaní?

Nahlásenie úmrtia príbuzného v Poštovej banke

Nahlásiť úmrtie môže ktokoľvek z pozostalých na ktoromkoľvek obchodnom mieste.

Je potrebné, aby nahlasovateľ predložil úmrtný list (originál alebo notársky overenú fotokópiu úmrtného listu). Ak je to vzhľadom na situáciu možné, je dobré priniesť a odovzdať platobné karty zosnulého a, ak boli vydané, aj dispozičné karty k účtu.

 

Čo sa stane, ak úmrtie nenahlásim?

V banke sa, samozrejme, o úmrtí nášho klienta môžeme dozvedieť aj cez Sociálnu poisťovňu, notára alebo prostredníctvom vrátených listových zásielok, prípadne nám je doručené súdne rozhodnutie. Informácia o úmrtí klienta však musí byť do banky doručené z hodnoverného zdroja.

 

Čo sa stane s produktami zosnulého po nahlásení jeho úmrtia v banke

 

  • Účet zosnulého

Hneď ako sa dozvieme o úmrtí klienta, dôjde k zablokovaniu účtu. To znamená, že účet sa zablokuje voči hotovostným a bezhotovostným vkladom i výberom, zrušia sa všetky doplnkové služby k účtu ako napríklad inkaso či trvalý príkaz. Pozastavuje sa aj zasielanie výpisov z účtu a takisto aj  spoplatnenie účtu.

 

TIP: Pri inkasách a trvalých príkazoch odporúčame, aby ste si predtým ako nahlásite úmrtie v banke, pozreli trvalé príkazy či inkasá nastavené na účte zosnulého. Tie trvalé príkazy, ktoré chcete aj naďalej platiť, odporúčame zriadiť na inom účte. Pri povoleniach na inkaso je potrebné kontaktovať inkasanta a oznámiť mu úmrtie a požiadať o zmenu účtu, z ktorého chcete, aby im suma bola inkasovaná.

 

Môžem ako disponent vybrať peniaze z účtu zosnulého na jeho pohreb?

Dôležité je uvedomiť si, že s účtom nemôže disponovať  alebo ho zrušiť až do ukončenia  dedičského konania nikto – t. j. ani najbližší rodinný príslušník či disponent. Preto nie je možné, aby sa z účtu vyberali finančné prostriedky ani na úhradu pohrebu.

 

 

Čo ak boli vybrané peniaze po úmrtí blízkeho ešte pred zablokovaním účtu?

Ak by došlo k výberu finančných prostriedkov v čase po úmrtí klienta ešte pred nahlásením a zablokovaním účtu v banke, notár vychádza len z výšky zostatku na účte ku dňu úmrtia. Táto suma vstupuje do dedičského konania a následne sa delí medzi dedičov. V prípade, že peniaze na účte chýbajú, je na dedičoch, aby sa domáhali vráteniu zvyšku dedičstva od toho, kto uvedené finančné prostriedky vybral, a to výzvou na zaplatenie, prípadne návrhom na súd na vydanie bezdôvodného obohatenia.

 

  • Hypotéka a spotrebný úver

 

Ak bol spotrebiteľský úver či úver na bývanie do úmrtia riadne splácaný, tak v prípade, že sa na úvere nenachádza žiadny iný dlžník/spoludlžník, od informácie o úmrtí klienta do ukončenia dedičského konania banka vypne úročenie na úvere. V takomto prípade sa čaká až do ukončenia dedičského konania, keď budú známi právoplatní dediči, ktorých po ukončení dedičského konania banka vyzve na uhradenie dlhu do výšky nadobudnutého dedičstva.

 

TIP: Ako dedič sa môžete s bankou dohodnúť aj na postupnom splácaní zdedeného úveru.

 

 V prípade, ak je na úvere ďalší živý dlžník/spoludlžník, tak je povinný úver ďalej splácať a na úvere sa nič nemení. Spoludlžníkovi posielame oznámenie, v ktorom ho informujeme, aby pokračoval v splácaní úveru, a uvádzame tam všetky potrebné informácie: aká je výška splátky, na aké číslo účtu má splátku posielať atď.

Nedá sa však všeobecne povedať, aký je univerzálny postup, pretože niektoré prípady sa riešia individuálne, ako napríklad, keď sa úver nespláca alebo je exekuovaný a pod. 

 

Čo ak mal zosnulý poistenie schopnosti splácať úver?

 

Ak mal klient poistenie finančných splátok v prípade poistnej udalosti smrti, tak Poštová poisťovňa v prípade úmrtia preveruje poistnú udalosť, a ak je uznaná, poisťovňa vyplatí jednorazovo poistné plnenie vo výške nesplatenej istiny úveru ku dňu vzniku poistnej udalosti.  Ak je na úvere neuhradený úrok alebo poplatky, tak tie musí uhradiť následne spoludlžník, resp. právoplatný dedič.

 

Ako postupovať, ak mal zosnulý poistené pohrebné náklady alebo Životné poistenia Užitočná poistka v Poštovej poisťovni?

 

V prípade, ak mal váš zosnulý príbuzný uzatvorené Poistenie pohrebných nákladov alebo Životné poistenie Užitočná poistka v Poštovej poisťovni, je potrebné nahlásiť poisťovni poistnú udalosť. Oznamovateľom v tomto prípade môže byť ktokoľvek, nemusí ísť výlučne o príbuznú osobu zosnulého. Poisťovni je potrebné písomne doručiť oznámenie o poistnej udalosti, t.j. doručiť vyplnené a podpísané tlačivo Oznámenie poistnej udalosti – úmrtie spolu s požadovanými dokladmi, ktoré sú uvedené v tlačive v bode 4. Tlačivo aj kontakty na zaevidovanie a nahlásenie poistnej udalosti sú na webovej stránke Union - Poštovej poisťovne.

 

Tlačivo obsahuje časť, ktorú vypĺňa oznamovateľ, a časť o zdravotnom stave poisteného, ktorú vypĺňa lekár poistenej osoby. Táto príloha o zdravotnom stave sa týka iba poistných zmlúv uzatvorených do 16. 9. 2018. Poštová poisťovňa prepláca prípadný poplatok za vyplnenie tlačiva lekárom.

Po doručení vyplneného tlačiva a priložení požadovaných príloh má poisťovňa zákonnú lehotu max. 15 dní na vyplatenie poistného plnenia. Poistné plnenie je vyplatené oprávnenej osobe/osobám. V prípade, ak poistený v poistnej zmluve takúto osobu neurčil, postupuje sa podľa Občianskeho zákonníka.

 

Dedičské konanie

 

K dedičskému konaniu si od nás notár vyžiada potvrdenie o zostatku na účte alebo iných produktov zosnulého ku dňu jeho úmrtia.

Po ukončení dedičského konania je potrebné, aby nám ktorýkoľvek z dedičov priniesol osobne originál alebo overenú kópiu osvedčenia/uznesenia o dedičskom konaní, na ktorej základe vysporiadame a následne zrušíme všetky produkty zosnulého.

 

TIP:Ak mal zosnulý vkladnú knižku, je nevyhnutné priniesť ju so sebou.

 

  • Vysporiadanie dedičstva

Ak ste ako dedič zdedili peniaze po zosnulom, po doručení originálu alebo overenej kópie osvedčenia/uznesenia o dedičstve do banky, príde k vyplateniu najneskôr do 30 dní, ak osvedčenie /uznesenie o dedičskom konaní obsahuje všetky náležitosti a vyznačenú právoplatnosť.

 

 

Čo mám robiť, keď som zdedil úver?

 

Po ukončení dedičského konania a vydaného právoplatného uznesenia vám ako dedičovi pošleme výzvu. Samozrejme, môžete prísť na obchodné miesto alebo kontaktovať nás písomne, e-mailom cez formulár na webovej stránke alebo telefonicky na 02/5960 3010, prípadne môžete zavolať na našu Infolinku. Následne sa dohodneme na možnostiach splatenia dlhu, či už na splátky alebo jednorazovo.

 

Kedy môžeme ako banka odmietnuť vyplatenie dedičstva?

 

Vyrovnať dedičstvo môžeme zamietnuť v prípade, ak je nám doručené neprávoplatné či neúplné osvedčenie/uznesenie o dedičskom konaní alebo ak dostaneme neoverenú fotokópiu rozhodnutia o dedičskom konaní. Rovnako sa môže stať, že produkt nebol zahrnutý do dedičstva a pod. Všetky takéto  prípady sú riešené individuálne a banka vždy poradí dedičom, ako majú ďalej postupovať.

Pomohla vám táto odpoveď?

Nastavenie cookies 🍪

Na našom webe používame cookies, ktoré pomáhajú zlepšovať používateľský zážitok a pre anonymnú analýzu návštevnosti. Využívanie cookies si nastavíte prostredníctvom nastavenia cookies alebo vo svojom prehliadači. Viac informácií o tom, ako využívame cookies a možnosti ich dodatočného odvolania nájdete v informáciách o ochrane súkromia aj v dokumente o cookie policy.

Akceptovať všetky cookies
Nastaviť cookies