Zahraničné platobné služby

Vyberte si z našich širokých možností realizácie zahraničných platieb tú, ktorá najviac vyhovuje vašim potrebám. Vďaka Poštovej banke budú vaše platby do zahraničia zrealizované vždy bezpečne, rýchle a jednoducho.

Cezhraničná platba

 • je tu pre klientov, ktorí majú v našej banke otvorený účet,
 • môžete ju zrealizovať na pobočkách 365.bank a prostredníctvom Internet bankingu,
 • peniaze môžete posielať na účty príjemcov do celého sveta.

Čo je cezhraničná úhrada

Ide o prevod v eurách zo zahraničia alebo do zahraničia okrem SEPA úhrady a prevod v inej mene ako EUR (aj v rámci SR) avšak iba v menách uvedených v kurzovom lístku banky.

 

Pokyn na cezhraničnú úhradu môžete predložiť v papierovej forme na pobočke banky alebo elektronicky prostredníctvom Internet bankingu.

Povinné náležitosti cezhraničného príkazu na úhradu:

 • údaje o platiteľovi (názov a číslo účtu platiteľa),
 • suma a mena (suma peňazí vyjadrená v mene, ktorú platiteľ požaduje zaslať príjemcovi),
 • údaje o príjemcovi (číslo účtu príjemcu v tuzemskom tvare tzv. BBAN alebo v tvare IBAN, názov a adresa),
 • údaje o banke príjemcu (BIC-kód):
   • pri úhradách v rámci EHP nie je povinné uvádzať, nachádzajú sa v IBANe
   • pri úhradách mimo EHP je potrebné predložiť  BIC-kód alebo presný názov a adresa banky príjemcu,
 • inštrukcie týkajúce sa poplatkov,
 • dátum vystavenia príkazu,
 • potvrdzujúci úkon klienta, napr. podpis klienta, správne zadaný SMS kód.

Nepovinné náležitosti cezhraničného príkazu na úhradu:

 • dátum splatnosti (dátum odpísania sumy z účtu platiteľa),
 • informácia pre príjemcu (max. 140 znakov),
 • kontakt na platiteľa (telefón, e-mail).

 

Ďalšie informácie:

 

Lehoty na predloženie cezhraničných príkazov môžete nájsť v obchodných podmienkach príslušného produktu v časti Oznámenie o lehotách a limitoch na vykonanie Platieb.

 

Poplatky pre cezhraničné úhrady môžete nájsť v dokumente Sadzobník poplatkov

 

Správnosť údajov uvedených v cezhraničnom príkaze na úhradu je predpokladom bezchybnej úhrady do zahraničia. V prípade nejasných inštrukcií alebo nesprávnych údajov môže banka platbu vrátiť, resp. žiadať poplatky za uvedenie správnych údajov, resp. doplnenie údajov.

 

Banka zrealizuje cezhraničný príkaz na úhradu za predpokladu, že platiteľ má na svojom účte dostatok finančných prostriedkov na úhradu i vyrovnanie poplatkov (poplatky 365.bank, prípadne iných bánk, v zmysle pokynu platiteľa -  OUR, SHA).

 

Ak platiteľ nemá na svojom účte dostatok finančných prostriedkov na realizáciu cezhraničného príkazu na úhradu a poplatkov, jeho platba sa stáva čakajúca (max. 5 dní).

Kurzy:

Platobné inštrukcie:

 • OUR - všetky poplatky hradí platiteľ. Poplatky banky príjemcu i prípadné poplatky sprostredkujúcich bánk budú platiteľovi vyúčtované dodatočne po ich oznámení. Z tohto dôvodu banka na účte platiteľa vinkuluje sumu 50,00 EUR resp. protihodnotu v CM. V prípade neuplatnenia poplatkov zo strany zahraničných bánk sa táto vinkulácia po 30 dňoch uvoľní. Platobná inštrukcia OUR je prípustná iba do krajín mimo EHP alebo v rámci EHP, ak je platba v inej mene ako EHP.
 • SHA - platiteľ i príjemca si každý platí poplatky svojej banky. Prípadné poplatky si sprostredkujúce banky zvyčajne vyžiadajú od príjemcu.

V záujme bezproblémového prevodu peňažných prostriedkov zo zahraničia a ich následného pripísania je nutné oznámiť platiteľovi dolu uvedené inštrukcie v prípade požiadavky zrealizovania platby:

a/ v prospech účtu klienta v Poštovej banke:

 • číslo účtu v tvare IBAN,
 • swiftový kód 365.bank, a. s. Bratislava, Slovakia = POBNSKBA.
 • názov účtu príjemcu

b/ na adresu príjemcovi v SR:

Medzinárodná poštová platba - do zahraničia

Medzinárodná poštová platba zasielaná do zahraničia:

 • je tu pre všetkých klientov, teda aj pre tých ktorí u nás nemajú otvorený účet, v takom prípade môže byť realizovaná vložením hotovosti,
 • je dostupná iba na poštách,
 • umožňuje posielať peniaze na účet príjemcu do niektorých krajín v zahraničí a v menách uvedených v dokumente Informácie o realizovaní Medzinárodných poštových platieb, pričom vklad peňažných prostriedkov je možné vykonať iba v eurách.

Pokyn na úhradu Medzinárodným poštovým platobným príkazom môžete predložiť v papierovej forme na každej pošte

Povinné a nepovinné náležitosti Medzinárodného platobného príkazu sú uvedené v Obchodných podmienkach pre Medzinárodné poštové platby.

Lehoty na predloženie príkazov Medzinárodné poštové platby nájdete v Obchodných podmienkach pre Medzinárodné poštové platby.

Poplatky pre Medzinárodné poštové platby nájdete v Sadzobníku poplatkov.

Výmenný kurz bude použitý podľa aktuálneho kurzového lístka banky a v zmysle Obchodným podmienok pre Medzinárodné poštové platby.

Správnosť údajov uvedených na Medzinárodnom poštovom platobnom príkaze je predpokladom bezchybnej úhrady do zahraničia. V prípade nejasných inštrukcií alebo nesprávnych údajov môže banka platbu vrátiť.

Odporúčame vám využívať predovšetkým:

 • ak príjemca v zahraničí má účet otvorený v domácej mene napr. v Česku v mene CZK, vo Švajčiarsku v mene CHF atď. a príjemca požaduje zaslať sumu nie v mene EUR ale v príslušnej domácej mene. V tomto prípade banka vykoná konverziu vložených finančných prostriedkov v mene EUR na poukazovanú sumu a menu krajiny príjemcu.

Medzinárodná poštová platba - prijatá zo zahraničia

Banka z poverenia Slovenskej pošty, a.s. realizuje medzinárodné poštové platby prijaté zo zahraničia prostredníctvom:

Medzinárodnej poštovej poukážky (TFP1) prijatej zo zahraničia

Prijatý doklad TFP1 spracuje banka v zmysle inštrukcií príkazcu platby:

 • na výplatu v hotovosti prostredníctvom dokladu Šeková poukážka.
 • na účet príjemcu platby.

Medzinárodnej dobierkovej poukážky (TFP3 alebo MP1bis) prijatej zo zahraničia.

Doklad TFP3 alebo MP1bis je pripojený k dobierkovej zásielke zo zahraničia. Pri úhrade dobierkovej sumy v prospech odosielateľa balíka, príjemca balíka realizuje jej úhradu v domácej mene podľa kurzového lístka banky kurzom valuta-predaj dňom zaplatenia zásielky na pošte. Banka zrealizuje platbu odosielateľovi zásielky na výplatu v hotovosti alebo na účet uvedený na doklade TFP3 alebo MP1bis.

Všeobecné informácie

IBAN (International Bank Account Number) je medzinárodné číslo bankového účtu, ktoré umožňuje jednoznačnú identifikáciu účtu, krajiny, banky klienta a z tohto dôvodu automatizované spracovanie.Dĺžka IBANu je v jednotlivých krajinách rozdielna. Maximálna dĺžka IBANu je 34 znakov. IBAN pre SR obsahuje 24 znakov.

IBAN sa skladá z kódu krajiny (2 znaky), kontrolného čísla (2 znaky)a ďalších maximálne 30 znakov (národná časť).

 

IBAN je povinný formát čísla účtu pre zahraničné úhrady zo zahraničia alebo do zahraničia v rámci krajín EHP. Aktuálny prehľad krajín EHP je uvedený na https://worldpopulationreview.com/country-rankings/eea-countries.
 

V písomnej forme je IBAN medzerami rozdelený na skupiny po 4 znaky, v elektronickej forme sa medzery medzi skupinami znakov vypúšťajú.
 

 

BIC (Bank Identifier Code) je medzinárodný identifikačný kód banky (známy ako swiftový kód banky). BIC obsahuje 8 alebo 11 znakov zahŕňajúcich kód banky, kód krajiny, kód sídla, prípadne kód pobočky. BIC-kód Poštovej banky je POBNSKBA.

 

bic vzor

 

 

Číslo účtu v tvare IBAN ako aj BIC Poštovej banky nájdete vo výpise z účtu, ako aj v elektronickom bankovníctve.

Nastavenie cookies 🍪

Na našom webe používame cookies, ktoré pomáhajú zlepšovať používateľský zážitok a pre anonymnú analýzu návštevnosti. Využívanie cookies si nastavíte prostredníctvom nastavenia cookies alebo vo svojom prehliadači. Viac informácií o tom, ako využívame cookies a možnosti ich dodatočného odvolania nájdete v informáciách o ochrane súkromia aj v dokumente o cookie policy.

Akceptovať všetky cookies
Nastaviť cookies