Zahraničné platobné služby

Vyberte si z našich širokých možností realizácie zahraničných platieb tú, ktorá najviac vyhovuje vašim potrebám. Vďaka Poštovej banke budú vaše platby do zahraničia zrealizované  vždy bezpečne, rýchle a jednoducho.

Cezhraničná platba

Cezhraničná úhrada:

 • je tu pre klientov, ktorí majú v našej banke otvorený účet,
 • môžete ju zrealizovať na pobočkách 365.bank a prostredníctvom Internet bankingu,
 • peniaze môžete posielať na účty príjemcov do celého sveta.

Čo je cezhraničná úhrada

Ide o prevod v eurách zo zahraničia alebo do zahraničia okrem SEPA úhrady a prevod v inej mene ako EUR (aj v rámci SR) avšak iba v menách uvedených v kurzovom lístku banky.

Pokyn na cezhraničnú úhradu môžete predložiť v papierovej forme na pobočke banky alebo elektronicky prostredníctvom Internet bankingu.

Povinné náležitosti cezhraničného príkazu na úhradu:

 • údaje o platiteľovi (názov a číslo účtu platiteľa),
 • suma a mena (suma peňazí vyjadrená v mene, ktorú platiteľ požaduje zaslať príjemcovi),
 • údaje o príjemcovi (číslo účtu príjemcu v tuzemskom tvare tzv. BBAN alebo v tvare IBAN, názov a adresa),
 • údaje o banke príjemcu (BIC-kód):
   • pri úhradách v rámci EHP nie je povinné uvádzať, nachádzajú sa v IBANe
   • pri úhradách mimo EHP je potrebné predložiť  BIC-kód alebo presný názov a adresa banky príjemcu,
 • inštrukcie týkajúce sa poplatkov,
 • dátum vystavenia príkazu,
 • potvrdzujúci úkon klienta, napr. podpis klienta, správne zadaný SMS kód.

Nepovinné náležitosti:

 • dátum splatnosti (dátum odpísania sumy z účtu platiteľa),
 • informácia pre príjemcu (max. 140 znakov),
 • kontakt na platiteľa (telefón, e-mail).

Lehoty na predloženie cezhraničných príkazov môžete nájsť v obchodných podmienkach príslušného produktu v časti Oznámenie o lehotách a limitoch na vykonanie Platieb.

Poplatky pre cezhraničné úhrady môžete nájsť v dokumente Sadzobník poplatkov

Kurzy:

Správnosť údajov uvedených v cezhraničnom príkaze na úhradu je predpokladom bezchybnej úhrady do zahraničia. V prípade nejasných inštrukcií alebo nesprávnych údajov môže banka platbu vrátiť, resp. žiadať poplatky za reklamáciu - uvedenie správnych údajov, resp. doplnenie údajov.

Banka zrealizuje cezhraničný príkaz na úhradu za predpokladu, že platiteľ má na svojom účte dostatok finančných prostriedkov na úhradu i vyrovnanie poplatkov (poplatky 365.bank, prípadne iných bánk, v zmysle pokynu platiteľa -  OUR, SHA).

Ak platiteľ nemá na svojom účte dostatok finančných prostriedkov na realizáciu cezhraničného príkazu na úhradu a poplatkov, jeho platba sa stáva čakajúca (max. 5 dní).

Platobné inštrukcie:

 • OUR - všetky poplatky hradí platiteľ. Poplatky banky príjemcu i prípadné poplatky sprostredkujúcich bánk budú platiteľovi vyúčtované dodatočne po ich oznámení. Z tohto dôvodu banka na účte platiteľa vinkuluje sumu 50,00 EUR resp. protihodnotu v CM. V prípade neuplatnenia poplatkov zo strany zahraničných bánk sa táto vinkulácia po 30 dňoch uvoľní. Platobná inštrukcia OUR je prípustná iba do krajín mimo EHP alebo v rámci EHP, ak je platba v inej mene ako EHP.
 • SHA - platiteľ i príjemca si každý platí poplatky svojej banky. Prípadné poplatky si sprostredkujúce banky zvyčajne vyžiadajú od príjemcu.

V záujme bezproblémového prevodu peňažných prostriedkov zo zahraničia a ich následného pripísania je nutné oznámiť platiteľovi dolu uvedené inštrukcie v prípade požiadavky zrealizovania platby:

a/ v prospech účtu klienta v Poštovej banke:

 • číslo účtu v tvare IBAN,
 • swiftový kód Poštovej banky, a.s. Bratislava, Slovakia = BIC kód Poštovej banky = POBNSKBA.

b/ na adresu príjemcovi v SR:

 • úplnú adresu príjemcu vrátane PSČ.

Pokyny pre klientov, ktorí zasielajú platby v rubľoch do Ruska

Zoznam VO-kódov transakcií k zasielaniu platieb v rubľoch do Ruska

EUROGIRO

EUROGIRO je služba, ktorá:

 • je tu pre všetkých klientov banky, teda aj pre tých ktorí u nás nemajú otvorený účet, v takom prípade môžu Eurogiro platbu realizovať vložením hotovosti,,
 • je dostupná iba na poštách,
 • umožňuje posielať peniaze na účet aj na adresu príjemcu, čo znamená, že peniaze budú príjemcovi vyplatené v hotovosti v členskej krajine patriacej do siete Eurogiro, ktorá tento spôsob výplaty umožňuje,
 • umožňuje posielať prevod v menách zmluvne dohodnutých do vybraných krajín EUROGIRO NETWORK A/S za podmienok uvedených v dokumente "Podmienky realizovania platieb cez Eurogiro", pričom vklad peňažných prostriedkov je možné vykonať iba v eurách

Pokyn na úhradu príkazom Eurogiro môžete predložiť v papierovej forme na každej pošte

Povinné a nepovinné náležitosti Platobného príkazu cez Eurogiro sú uvedené v Obchodných podmienkach pre Eurogiro platby.

Lehoty na predloženie príkazov Eurogiro nájdete v Obchodných podmienkach pre Eurogiro platby.

Poplatky pre Eurogiro platby nájdete v Sadzobníku poplatkov.

Výmenný kurz bude použitý podľa aktuálneho kurzového lístka banky a v zmysle Obchodným podmienok pre Eurogiro platby

Správnosť údajov uvedených na príkaze Eurogiro je predpokladom bezchybnej úhrady do zahraničia. V prípade nejasných inštrukcií alebo nesprávnych údajov môže banka platbu vrátiť.

Službu EUROGIRO vám odporúčame využívať predovšetkým:

 • ak príjemca nemá v zahraničí otvorený účet = zaslanie na adresu príjemcu, v zmysle dokumentu Podmienky realizovania platieb Eurogiro
 • ak príjemca v zahraničí má účet otvorený v domácej mene napr. v Česku v mene CZK, vo Švajčiarsku v mene CHF atď. a platiteľ požaduje zaslať sumu nie v mene EUR ale v príslušnej domácej mene. V tomto prípade banka vykoná konverziu vložených finančných prostriedkov v mene EUR na poukazovanú sumu a menu krajiny príjemcu.

 

Medzinárodné poštové platobné služby

Banka z poverenia Slovenskej pošty, a.s. realizuje medzinárodný poštový platobný styk prostredníctvom:

Medzinárodnej poštovej poukážky (TFP1) prijatej zo zahraničia

Prijatý doklad TFP1 spracuje banka v zmysle inštrukcií príkazcu platby:

 • na výplatu v hotovosti prostredníctvom dokladu Šeková poukážka.
 • na účet príjemcu platby.

Medzinárodnej dobierkovej poukážky (TFP3 alebo CN 29ter) prijatej zo zahraničia.

Doklad TFP3* je pripojený k dobierkovej zásielke zo zahraničia. Pri úhrade dobierkovej sumy v prospech odosielateľa balíka, príjemca balíka realizuje jej úhradu v domácej mene podľa kurzového lístka banky kurzom valuta-predaj dňom zaplatenia zásielky na pošte. Banka zrealizuje platbu odosielateľovi zásielky na výplatu v hotovosti alebo na účet uvedený na doklade TFP3 alebo CN 29ter

* alebo CN 29ter

Všeobecné informácie

IBAN (International Bank Account Number) je medzinárodné číslo bankového účtu, ktoré umožňuje jednoznačnú identifikáciu účtu, krajiny, banky klienta a z tohto dôvodu automatizované spracovanie. Maximálna dĺžka IBANu  je 34 znakov. IBAN pre SR obsahuje 24 znakov. Číslo účtu vo formáte IBAN si môžete vypočítať vďaka IBAN kalkulačke

IBAN sa skladá z kódu krajiny (2 znaky), kontrolného čísla (2 znaky), kódu banky (3-8 znakov), predčíslia a čísla účtu (16-27 znakov)

Príklad pre IBAN v SR:

IBAN

IBAN je povinný formát čísla účtu pre zahraničné úhrady v mene EUR zo zahraničia alebo do zahraničia v rámci krajín EHP. Aktuálny prehľad krajín EHP je uvedený na https://worldpopulationreview.com/country-rankings/eea-countries

V písomnej forme je IBAN medzerami rozdelený na skupiny po 4 znaky, v elektronickej forme sa medzery medzi skupinami znakov vypúšťajú.

Príklady:

KrajinaIBAN v papierovej formeIBAN v elektronickej forme
Česká republika CZ38 0300 0000 0000 0222 8949 CZ3803000000000002228949
Slovenská republika SK46 6500 0000 0000 0203 9794 SK4665000000000002039794
Nemecko DE89 3704 0044 0532 0130 00 DE89370400440532013000
Veľká Británia GB29 NWBK 6016 1331 9268 19 GB29NWBK60161331926819

BIC (Bank Identifier Code) je medzinárodný identifikačný kód banky (známy ako swiftový kód banky). BIC obsahuje 8 alebo 11 znakov zahŕňajúcich kód banky, kód krajiny, kód sídla, prípadne kód pobočky. BIC-kód Poštovej banky je POBNSKBA.

BIC Príklad

Používanie čísla účtu vo formáte IBAN a BIC kódu banky pri cezhraničných úhradách vplýva na výšku poplatkov, skrátenie doby realizácie platby a na bezpečnosť cezhraničných prevodov.

Ak klient v cezhraničnom príkaze na úhradu neuvedie IBAN a BIC príjemcu, alebo uvedie iný počet znakov pri bankovom kóde ako je uvedené vyššie, bude tento BIC považovaný za nesprávny a preto  banka príjemcu bude účtovať za realizáciu platby dodatočné poplatky.

Číslo účtu v tvare IBAN ako aj BIC Poštovej banky nájdete vo výpise z účtu a v Internet bankingu.