VEĽKÉ PLUS

Využívajte svoj UŽITOČNÝ ÚČET naplno a odmeníme vás. Stačí zrealizovať debetné transakcie z účtu vo výške minimálne 200 € mesačne. Získajte povolené prečerpanie do 300 € bez úrokov, odmenu na sporení či termínovanom vklade alebo nižší úrok na pôžičke.

Za aktívne využívanie UŽITOČNÉHO ÚČTU spolu s POVOLENÝM PREČERPANÍMpôžičkouDOBRÝM SPORENÍM REZERVA alebo TERMÍNOVANÝM VKLADOM získate ďalšie výhody. 


Čo znamená aktívne využívanie účtu? 
Stačí minúť 200 € mesačne z Vášho účtu cez platby kartou, prevody cez Internet Banking alebo cez pravidelné platby (trvalé príkazy a inkasá).

Vp01

Vp02

Vp03

Vp04

Detailné podmienky pre priznanie benefitu nájdete v Štatúte reklamnej
a propagačnej kampane VEĽKÉ PLUS od 7.3.2019.

Príklady odmien vo Veľkom plus:

Príklad: Klient čerpal POVOLENÉ PREČERPANIE celý mesiac vo výške 500 € s úrokovou sadzbou 19,50 % p. a. Na konci mesiaca zaplatil za využívanie POVOLENÉHO PREČERPANIA úrok vo výške 6,60 € a splnil podmienky aktívnosti účtu. Preto vďaka benefitu získa späť na svoj účet 3,96 € znížených o daň.

Pri POVOLENOM PREČERPANÍ vo výške 2 000 €, s úrokovou sadzbou 20,90 % p.a., splatným na požiadanie, pri čerpaní úveru v plnej výške a jeho splatení v posledný deň tretieho mesiaca od jeho poskytnutia (92 dní) a poplatku za čerpanie POVOLENÉHO PREČERPANIA vo výške 0,55 € je RPMN 23,40 % a celková čiastka, ktorú musí spotrebiteľ jednorazovo na požiadanie veriteľa zaplatiť, je 2 104,21 €.

Príklad: Klient má úver vo výške 6 800 € na 8 rokov s úrokovou sadzbou 8,90 % p. a. Zaplatil splátku úveru 99,89 € a splnil podmienky aktívnosti účtu. Preto sa mu vďaka zľave z úrokovej sadzby vo výške 1 % p. a. pripíše na jeho účet 3,49 € znížených o daň.

S počtom mesačných splátok 95 vo výške 99,89 € a s poslednou 96. splátkou vo výške 98,57 € s dobou splatnosti 8 rokov, bez poplatku za poskytnutie úveru je RPMN vo výške 9,30 % p. a. a celková čiastka, ktorú musí spotrebiteľ zaplatiť, je 9 588,12 €. V úrokovej sadzbe ešte nie je zohľadnená poskytnutá zľava. Výška splátky je uvedená bez POISTENIA SCHOPNOSTI SPLÁCAT ÚVER. Na schváleni a poskytnutie pôžičky nie je právny nárok.

Príklad: V mesiaci november je klientovi pripísaný na DOBRÉ SPORENIE REZERVA základný úrok vo výške napr. 2,50 EUR. Po splnení podmienok v rámci Veľkého PLUS bude klientovi začiatkom decembra pripísaných ako odmena ďalších 2,50 EUR na Užitočný účet.

Príklad: V mesiaci november je klientovi pripísaný na TERMÍNOVANÝ VKLAD úrok vo výške napr. 32 EUR. Po splnení podmienok v rámci Veľkého PLUS bude klientovi začiatkom decembra pripísaných ako odmena ďalších 32 EUR na Užitočný účet.